Biblical Meditations for the Easter Season
Tác giả: Carroll Stuhlmueller, C.P
Ký hiệu tác giả: ST-C
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003800
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
INTRODUCTION BY BISHOP CHARLES A. BUSWELL 7
EASTER WEEK 12
SECOND WEEK OF EASTER 28
THIRD WEEK OF EASTER 46
FOURTH WEEK OF EASTER 65
FIFTH WEEK IF EASTER 83
SIXTH WEEK OF EASTER 103
SEVENTH WEEK OF EASTER 124
EASTER SUNDAY 146
SECOND SUNDAY OF EASTER 149
THIRD SUNDAY OF EASTER 169
FOURTH SUNDAY OF EASTER 172
FIFTH SUNDAY OF EASTER 184
SIXTH SUNDAYEASTER 195
ASCENSION 207
SEVENTH SUNDAY OF EASTER 211
PENTECOST VIGIL 222
PENTECOST SUNDAY 226
BIBLICAL INDEX 231
TOPICAL INDEX 237