Lời Chúa và cuộc sống
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày Mùa chay và Phục sinh
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý
Ký hiệu tác giả: DI-Q
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010388
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 510
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thứ tư lễ tro  5
Thứ năm sau thứ tư lễ tro 9
Thứ sáu sau thứ tư lễ tro 13
Thứ  bảy sau thứ tư lễ tro     17
TUẦN 1  
Chúa nhật tuần 1 mùa Chay - năm A 21
Chúa nhật tuần 1 mùa Chay - năm B 25
Chúa nhật tuần 1 mùa Chay - năm C 29
Thứ hai tuần 1 mùa Chay  33
Thứ ba tuần 1 mùa Chay   37
Thứ tư tuần 1 mùa Chay 41
Thứ năm tuần 1 mùa Chay 45
Thứ sáu tuần 1 mùa Chay  49
Thứ bảy tuần 1 mùa Chay 53
TUẦN 2  
Chúa nhật tuần 2 mùa Chay - năm A 57
Chúa nhật tuần 2 mùa Chay - năm B 61
Chúa nhật tuần 2 mùa Chay - năm C 65
Thứ hai tuần 2 mùa Chay 69
Thứ ba tuần 2 mùa Chay 73
Thứ tư tuần 2 mùa Chay 77
Thứ năm tuần 2 mùa Chay  81
Thứ sáu tuần 2 mùa Chay 85
Thứ bảy tuần 2 mùa Chay 89
TUẦN 3  
Chúa nhật tuần 3 mùa Chay - năm A 93
Chúa nhật tuần 3 mùa Chay - năm B 97
Chúa nhật tuần 3 mùa Chay - năm C 101
Thứ hai tuần 3 mùa Chay 105
Thứ ba tuần 3 mùa Chay  109
Thứ tư tuần 3 mùa Chay  113
Thứ năm tuần 3 mùa Chay  117
Thứ sáu tuần 3 mùa Chay  121
Thứ bảy tuần 3 mùa Chay  125
TUẦN 4  
Chúa nhật tuần 4 mùa Chay - năm A 129
Chúa nhật tuần 4 mùa Chay - năm B 133
Chúa nhật tuần 4 mùa Chay - năm C 137
Thứ hai tuần 4 mùa Chay  141
Thứ ba tuần 4 mùa Chay  145
Thứ tư tuần 4 mùa Chay 149
Thứ năm tuần 4 mùa Chay  153
Thứ sáu tuần 4 mùa Chay  157
Thứ bảy tuần 4 mùa Chay  161
TUẦN 5  
Chúa nhật tuần 5 mùa Chay - năm A . 165
Chúa nhật tuần 5 mùa Chay - năm B 169
Chúa nhật tuần 5 mùa Chay - năm C 173
Thứ hai tuần 5 mùa Chay 177
Thứ ba tuần 5 mùa Chay  181
Thứ tư tuần 5 mùa Chay  185
Thứ năm tuần 5 mùa Chay 189
Thứ sáu tuần 5 mùa Chay 193
Thứ bảy tuần 5 mùa Chay  197
TUẦN THÁNH  
Chúa nhật lễ lá - năm A  201
Chúa nhật lễ lá - năm B  205
Chúa nhật lễ lá - năm C  209
Thứ hai tuần thánh 213
Thứ ba tuần thánh  217
Thứ tư tuần thánh  221
Thứ năm tuần thánh  225
Thứ sáu tuần thánh 229
MÙA PHỤC SINH  
Vọng Phục sinh 233
Chúa nhật lễ Chúa Phục sinh - năm A 239
Chúa nhật lễ Chúa Phục sinh - năm B 243
Chúa nhật lễ Chúa Phục sinh - năm C 247
Thứ hai bát nhật Phục sinh 251
Thứ ba bát nhật Phục sinh  255
Thứ tư bát nhật Phục sinh 259
Thứ năm bát nhật Phục sinh . 263
Thứ sáu bát nhật Phục sinh 267
Thứ bảy bát nhật Phục sinh 271
TUẦN 2  
Chúa nhật tuần 2 Phục sinh - năm A 275
Chúa nhật tuần 2 Phục sinh - năm B 279
Chúa nhật tuần 2 Phục sinh - năm C   279
Thứ hai tuần 2 Phục sinh 283
Thứ ba tuần 2 Phục sinh 291
Thứ tư tuần 2 Phục sinh 295
Thứ năm tuần 2 Phục sinh 299
Thứ sáu tuần 2 Phục sinh 303
Thứ bảy tuần 2 Phục sinh 307
TUẦN 3  
Chúa nhật tuần 3 Phục sinh - năm A  311
Chúa nhật tuần 3 Phục sinh - năm B  315
Chúa nhật tuần 3 Phục sinh - năm C 319
Thứ hai tuần 3 Phục sinh 323
Thứ ba tuần 3 Phục sinh 327
Thứ tư tuần 3 Phục sinh 331
Thứ năm tuần 3 Phục sinh  335
Thứ sáu tuần 3 Phục sinh  339
Thứ bảy tuần 3 Phục sinh  343
TUẦN 4   
Chúa nhật tuần 4 Phục sinh - năm A  347
Chúa nhật tuần 4 Phục sinh - năm B  351
Chúa nhật tuần 4 Phục sinh - năm C  355
Thứ hai tuần 4 Phục sinh năm A  359
Thứ hai tuần 4 Phục sinh năm B&C 363
Thứ ba tuần 4 Phục sinh 367
Thứ tư tuần 4 Phục sinh 371
Thứ năm tuần 4 Phục sinh  375
Thứ sáu tuần 4 Phục sinh  379
Thứ bảy tuần 4 Phục sinh  383
TUẦN 5   
Chúa nhật tuần 5 Phục sinh - năm A  387
Chúa nhật tuần 5 Phục sinh - năm B 391
Chúa nhật tuần 5 Phục sinh - năm C 395
Thứ hai tuần 5 Phục sinh 399
Thứ ba tuần 5 Phục sinh  403
Thứ tư tuần 5 Phục sinh  407
Thứ năm tuần 5 Phục sinh  411
Thứ sáu tuần 5 Phục sinh 415
Thứ bảy tuần 5 Phục sinh  419
TUẦN 6  
Chúa nhật tuần 6 Phục sinh - năm A  423
Chúa nhật tuần 6 Phục sinh - năm B 427
Chúa nhật tuần 6 Phục sinh - năm C 431
Thứ hai tuần 6 Phục sinh 435
Thứ ba tuần 6 Phục sinh 439
Thứ tư tuần 6 Phục sinh 443
Thứ năm tuần 6 Phục sinh  447
Thứ sáu tuần 6 Phục sinh  451
Thứ bảy tuần 6 Phục sinh 455