Từ điển triết học
Tác giả: M. Rô-den-Tan, P. I-u-đin
Ký hiệu tác giả: RO-M
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000143
Nhà xuất bản: Sự Thật
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 20
Số trang: 959
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014233
Nhà xuất bản: Sự Thật
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 20
Số trang: 959
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích