Từ điển và danh từ triết học
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000042
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 647
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000044
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 647
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001338
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001339
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003918
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 647
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005196
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005197
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005198
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích