Hành trình cùng triết học
Tác giả: Ted Honderich
Ký hiệu tác giả: HO-T
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000124
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 1197
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000141
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 1197
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002874
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 1197
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003352
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 1197
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003353
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 1197
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005103
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 1197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Thay lời tựa 7
PHỤ LỤC 1164