Từ điển triết học
Tác giả: M.M.Po
Ký hiệu tác giả: MP-M
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000046
Nhà xuất bản: Tiến Bộ
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 21
Số trang: 720
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003834
Nhà xuất bản: Tiến Bộ
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 21
Số trang: 720
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013378
Nhà xuất bản: Tiến Bộ
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 21
Số trang: 720
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích