Tâm lý học
Tác giả: P. A. Ruđich
Ký hiệu tác giả: RU-P
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011141
Nhà xuất bản: Thể dục Thể thao Hà Nội
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 22
Số trang: 534
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  5
MỞ ĐẨU VÊ TÂM LÝ HỌC  
Chương I. Đồi tượng và nhiệm vụ của tâm lý học;   7
Chương II. Cơ sở sinh lý học của tâm lý  27
Chương III. Sự phát triển cửa tâm lý và của ý thức con người   43
Chương IV. Các phưomg pháp nghiên cứu tâm lý học   63
TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG  
Tâm lý học cá nhân và tâm lý học vận động   78
Chương V. Cơ cấu tâm lý cá nhân   78
Chương VI. Ý thức của cá nhân   89
Chương VII. Đặc tính tâm lý của hoạt động   112
Những quy luật bản của các quá trình tâm lý của cá nhân   143
Chương VIII. Các quá trình cám giác   143
Chương IX. Các quá trình tri giác   158
Chương X. Các quá trình biểu tượng 171
Chương XI. Các quá trình tưởng tượng   187
Chương XII. Các quá trình tư duy  203
Chương XIII. Cảm xúc   218
Chương XIV. Ý chí và hành vi ý chí  251
Chương XV. Các quá trình tri nhớ  271
Chương XVI. Các quá trình chú ý  295
Chương XVII. Ngôn ngữ và ý nghĩa của nó trong tâm lý cả nhân  313
Những đặc điểm loại hình tâm lý của cá nhân 329
Chương XVIII. Xu hướng của cá nhân  329
Chương XIX. Khí chất 329
Chương XX. Tính cách  259
ChươngXXI. Năng lực   382
Những đặc điểm tâm lý lứa tuổi trẻ em  397
Chương XXII. Những đặc điểm tâm lý trẻ em lứa tuổi nhà trẻ và lứt tuổi mẫu giáo  397
Chương XXIII. Những đặc điểm tâm lý của trẻ em lứa tuổi học sinh  413
TÂM LÝ HỌC THỀ THAO  
Chương  XXIV. Đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học thể thao 441
Chương XXV. Tâm lý học về cá nhân vận động viên và về tập thể thao 452
Cơ sở tâm lý của việc giảng dạy và tập thể thao 466
Chương XXVI. Cơ sở tâm lý của việc giảng dạy các bài tập thể chất 466
Chương XXVII. Cơ sở tâm lý của việc chuẩn bị kỹ thuật của vận động viên 476
Chương XXVIII. Cơ sở tâm lý của việc chuẩn bị chiến thuật của vận động viên 491
Chuẩn bị tâm lý của vận động viên  499
Chương XXIX. Cơ cấu của việc chuẩn bị tâm lý của vận động viên  499
Chương XXX. Chuẩn bị tâm lý của vận động viên trước một trận thi đấu  513
CHương  XXXI. Đặc điểm tâm lý của thi đấu thể thao  526