Công đồng Vaticanô II
Tác giả: Giáo hoàng Học viện St. Pio X
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000924
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0000925
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000926
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000927
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000928
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005304
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005305
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005306
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 1371
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Mục lục tổng quát 6
- Ký hiệu các văn kiện Công Đồng 9
- Ký hiệu Thánh Kinh 10
- Những chữ viết tắt 14
- Ký hiệu trích dẫn 15
LỜI GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG ĐỒNG 17
- Những niên hiệu quan trọng 50
- Những biểu quyết về các văn kiện 55
- Lời giới thiệu 59
- Hiến chế về Phụng Vụ thánh: Sacrosnctum Concilium 65
- Lời giới thiệu 119
- Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội: Inter Mirifica 121
- Lời giới thiệu 137
- Hiến chế tín lý về Giáo hội: Lumen Gentium 143
- Lời giới thiệu 265
- Sắc lệnh về các Giáo hội Công Giáo Đông Phương: Orientalium Ecclesiarum 269
- Lời giới thiệu 291
- Sắc lệnh về hiệp nhất: Unitatis Redintegratio 295
- Lời giới thiệu 329
- Sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục trong Giáo Hội: Christus Dominus 333
- Lời giới thiệu 373
- Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống dòng tu: Perfectae Caritatis 377
- Lời giới thiệu 395
- Sắc lệnh về đào tạo linh mục: Optatam Totius 405
- Lời giới thiệu 437
- Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo: Gravissimum Educationis 441
- Lời giới thiệu 465
- Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo: Nostra Aetate 469
- Lời giới thiệu 479
- Hiến chế tín lý về mạc khải của Thiên Chúa: Dei Verbum 485
- Lời giới thiệu 521
- Sắc lệnh về tông đồ giáo dân: Apostolicam Actuositatem 527
- Lời giới thiệu 573
- Tuyên ngôn về tự do tôn giáo: Dignitatis Humanae 575
- Lời giới thiệu 597
- Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội: Ad Gentes 601
- Lời giới thiệu 667
- Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục: Prebyterorum Ordinis 673
- Lời giới thiệu 723
- Hiến chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay: Gaudium et Spes 727
- Sứ điệp nhân dịp khai mạc 875
- Sứ điệp nhân dịp bế mạc 879
Mục lục nguồn trích dẫn 891
Vaticanô II tự trích dẫn 899
Mục lục chi tiết các văn kiện 901
Nhân dịp khai mạc (20-10-1962) 875
1. Lời mở đầu 875
2. Ước gì khuôn mặt Đức Kitô tỏa sáng 875
3. Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian 876
5. Tình yêu Đức Kitô thúc đẩy chúng tôi 876
6. Hai vấn đề chính yếu 877
7. Sức mạnh của Thánh Thần 877
Nhân dịp bế mạc (8-12-1965) 879
8. Lời mở đầu của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 879
11. Gửi các nhà cầm quyền 880
14. Gửi giới tri thức 882
17. Gửi giới văn nghệ sĩ 883
20. Gửi giới phụ nữ 884
23. Gửi giới lao động 886
26. Gửi những người nghèo khó, bệnh tật và đau khổ 888
28. Gửi giới trẻ 889