Giáo hội trong thế giới hôm nay
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
Dịch giả: Nhóm Linh mục và giáo dân
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000230
Nhà xuất bản: Hồng Nam
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002528
Nhà xuất bản: Hồng Nam
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004737
Nhà xuất bản: Hồng Nam
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Lời giới thiệu: Đ.G.M.Nguyễn Văn Thuận 7
Lời mở đầu 18
Chương nhập đề: Thân phận con người trong thế gian hôm nay 25
PHẦN THỨ NHẤT: Giáo hội và sứ mạng con người 51
- Chương I: Phẩm giá con người 55
- Chương II: Cộng đồng nhân loại 91
- Chương III: Sinh hoạt của con người trong vũ trụ 125
- Chương IV: Vai trò của Giáo hội trong thế giới hôm nay 149
PHẦN THỨ HAI: Một số vấn đề khẩn thiết 185
- Chương I: Giá trị của hôn nhân và gia đình 187
- Chương II: Phát triển văn hóa 225
- Chương III: Đời sống kinh tế - xã hội 265
- Chương IV: Đời sống cộng đồng chính trị 307
- Chương V: Bảo vệ hòa bình và xây dựng cộng đồng các dân tộc 337