Công đồng Vaticanô II
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy Ban Giáo lý Đức Tin
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006426
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 1042
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006441
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 1042
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
KÝ HIỆU SÁCH THÁNH KINH 7
KÝ HIỆU TÀI LIỆU TRÍCH DẪN 8
KÝ HIỆU VIẾT TẮT 10
HIẾN CHÊ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH SACROSANCTUM CONCILIUM 13
Lời mở đầu 13
CHUƠNG I: NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT 15
I. Bản chất và tầm quan trọng của phụng vụ 15
II. Việc hướng dẫn phụng vụ 23
III. Việc canh tân phụng vụ 25
IV. Phát huy đời sống phụng vụ 34
V. Phát huy hoạt động mục vụ phụng vụ 35
CHƯƠNG II. Mầu nhiệm Thánh lễ tạ ơn 36
CHƯƠNG III. Các bí tích khác và các á bí tích 41
CHƯƠNG IV. Kinh nhật tụng 47
CHƯƠNG V. Năm phụng vụ 54
CHƯƠNG VI. Thánh nhạc 58
CHƯƠNG VII. Nghệ thuật thánh 62
PHỤ CHƯƠNG. Việc tu chỉnh niên lịch 67
HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ GIÁO HỘI LUMEN GENTIUM 69
CHƯƠNG I. Mầu nhiệm Giáo Hội 69
CHƯƠNG II. Dân Thiên Chúa 83
CHƯƠNG III. Cơ cấu phẩm trật 100
CHƯƠNG IV. Giáo dân 128
CHƯƠNG V. Lời kêu gọi nên thánh 141
CHƯƠNG VI. Tu sĩ 151
CHƯƠNG VII. Đặc tính cánh chung 159
CHƯƠNG VIII. Đức Maria 169
I. Lời mở đầu 169
II. Đức Trinh Nữ trong nhiệm cục cứu độ 171
III. Đức Trinh Nữ và Giáo Hội 176
IV. Việc tôn kính Đức Trinh Nữ 181
V. Đức Maria, dấu chỉ lòng cậy trông 183
Thông tri 185
Chú thích sơ khởi 186
HIẾN CHẾ TÍN LÝ VE MẶC KHẢI DEI VERBUM 191
Lời mở đầu 191
CHƯƠNG I. Việc Mặc khải 192
CHƯƠNG II. Sự lưu truyền Mặc khải 195
CHƯƠNG III. ơn linh hứng và việc giải thích Thánh Kinh 200
CHƯƠNG IV. Cựu ước 204
CHƯƠNG V. Tân ước 206
CHƯƠNG VI. Thánh Kinh trong đời sống Giáo Hội 209
HIẾN CHẾ MỤC VỤ VỀ GIÁO HỘI GAUDIUM ET SPES 215
Lời mở đầu 215
Nhập đề. Con người trong thế giới ngày nay 218
PHÂN I. Giáo Hội và ơn gọi làm người 229
CHƯƠNG I. Phẩm giá con người 230
CHƯƠNG II. Cộng đồng nhân loại 248
CHƯƠNG III. Hoạt động của nhân loại trong thế giới 262
CHƯƠNG IV. Phận vụ của Giáo Hội trong thế giới 272
PHÂN II. Một số vấn đề khẩn thiết 287
CHƯƠNG I. Phẩm giá cao quý của hôn nhân và gia đình 288
CHƯƠNG II. Cổ vũ việc phát triển văn hoá 302
CHƯƠNG III. Đời sống kinh tế xã hội 319
CHƯƠNG IV. Đời sống trong cộng đồng chính trị 335
CHƯƠNG V. Bảo vệ hoà bình và xây dựng cộng đồng 345
Kết luận 367
SẮC LỆNH VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI INTER MIRIFICA 375
Lời mở đầu 375
CHƯƠNG I. Giáo thuyết của Giáo Hội 376
CHƯƠNG II. Mục vụ truyền thông 383
Kết luận 388
SẮC LỆNH VỀ CÁC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG ORIENTALIUM ECCLESIARUM 391
Lời mở đầu 391
Giáo Hội địa phương 392
Việc bảo toàn gia sản tu đức 395
Các Thượng phụ Đông phương 396
Kỷ luật về các bí tích 399
Việc phụng tự 402
Liên lạc vứi anh em ly khai 404
Kết luận 407
SẮC LỆNH VỀ ĐẠI KẾT UNITATIS REDINTEGRATIO 409
Lời mở đầu 409
CHƯƠNG I. Những nguyên tắc đại kết 411
CHƯƠNG II. Thực hành đại kết 420
CHƯƠNG III. Các Giáo Hội ly khai 427
I. Các Giáo Hội ly khai Đông phương 428
II. Các Giáo Hội ly khai Tây phương 434
SẮC LỆNH VỀ NHIỆM VỤ MỤC TỬ CỦA CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI CHRISTUS DOMINUS 441
Lời mở đầu 441
CHƯƠNG I. Các Giám mục với Giáo Hội phổ quát 443
I. Vai trò các Giám mục trong Giáo Hội 443
II. Các Giám mục và Toà thánh 446
CHƯƠNG II. Giám mục và Giáo Hội địa phương 448
I. Các Giám mục giáo phận 448
II. Ranh giới các giáo phận 460
III. Cộng sự viên của Giám mục giáo phận 463
CHƯƠNG III. Sự cộng tác giữa các Giám mục 476
I. Thượng Hội Đồng, Công Đồng và Hội đồng Giám mục 476
II. Ranh giới các giáo tĩnh 479
III. Nhiệm vụ liên giáo phận 480
Chỉ thị tổng quát 481
SẮC LỆNH VỀ ĐÀO TẠO LINH MỤC OPTATAM TOTIUS 483
Lời mở đầu 483
I. Soạn thảo đường hướng đào tạo 484
II. Cổ vũ ơn thiên triệu linh mục 485
III. Tổ chức các Đại chủng viện 489
IV.  Đào tạo tu đức 493
V. Tu chỉnh các môn học 499
VI. Đào tạo mục vụ 505
VII. Kiện toàn việc đào tạo 508
Kết luận 509
SẮC LỆNH VỀ VIỆC CANH TÂN ĐỜI SỐNG TU TRÌ PERFECTE CARITATIS 511
Nguyên tắc thích nghi 513
Các Hội dòng 517
Các lời khấn 520
Nếp sống cộng đoàn 525
Hội dòng mới 527
Ơn gọi tu sĩ 529
SẮC LỆNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNG Đồ GIÁO DÂN APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 531
Lời mở đầu 531
CHƯƠNG I. ơn gọi tông đồ giáo dân 533
CHƯƠNG II. Mục tiêu phải đạt tới 540
CHƯƠNG III. Các lãnh vực hoạt động 547
CHƯƠNG IV. Các phương thức hoạt động 557
CHƯƠNG V. Quy chế hoạt động 565
CHƯƠNG VI. Đào tạo tông đồ 571
Lời kêu gọi 578
SẮC LỆNH VỀ TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC PRESBYTERORUM ORDINIS 581
Lời mở dầu 581
CHƯƠNG I. Linh mục trong sứ mệnh của Giáo Hội 582
CHƯƠNG II. Thừa tác vụ linh mục 588
I. Phận vụ của linh mục 588
II. Các mối tương quan 599
III. Ơn thiên triệu linh mục 609
CHƯƠNG III. Đời sống linh mục 613
I. Các linh mục được mời gọi nên hoàn thiện 613
II. Những đòi hỏi trong dời sống tu đức 621
III.  Những hỗ trợ cho đời sống linh mục 630
Kết luận và huấn dụ 636
SẮC LỆNH VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO AD GENTES 641
CHƯƠNG I. Giáo thuyết căn bản 642
CHƯƠNG II. Công cuộc truyền giáo 660
Mục 1. Chứng từ Kitô hữu 661
Mục 2. Rao giảng Tin Mừng và quy tụ dân Chúa 665
Mục 3. Việc thành lập cộng đoàn Kitô giáo  668
CHƯƠNG III. Các Giáo hội địa phương 678
CHƯƠNG IV. Các nhà truyền giáo 686
CHƯƠNG V. Tổ chức hoạt động truyền giáo 694
CHƯƠNG VI. Sự cộng tác 701
Kết luận 712
TUYÊN NGÔN VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO GRAVISSIMUM EDUCATIONIS 717
Lời mở đầu 717
Quyền được giáo dục 717
Trách nhiệm giáo dục 720
Phương thế giáo dục 723
Học đường - Phụ huynh 725
Kết luận 737
TUYÊN NGÔN VỀ MỐI LIÊN HỆ CỦA GIÁO HỘI VỚI CÁC TÔN GIÁO NGOÀI KITÔ GIÁO NOSTRA /ETATE 739
Các tôn giáo 737
Tình huynh đệ 743
TUYÊN NGÔN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO DIGNITATIS HUMANTE 747
Quyền tự do tôn giáo của cá nhân và đoàn thể 747
I. Quan điểm tổng quát về tự do tôn giáo 749
II. Tự do tôn giáo dưới ánh sáng mặc khải 758