Công giáo và Đức Kitô
Phụ đề: Kinh Thánh qua cái nhìn từ Đông phương
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 220.6 - Kinh Thánh - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000231
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 1231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006765
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 1231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương I: Mối liên hệ giữa Công giáo và Do thái giáo 15
Những khó khăn trong việc tìm hiểu Cựu ước 15
Kinh thánh Cựu ước 25
Chương II: Ngũ thư và những vấn đề liên quan 31
Xuất xứ và tác giả 31
Vấn đề sáng tạo con người 38
Tiên tri Giôsê 72
Lề luật của thiấn chúa 92
Chương III: Các sách Yôsua, Thẩm phán, Rut, Samuel và Các vua 109
Sách các Thẩm phán 118
Sách bà Rút 129
Các sách samuel 131
Sách samuel I 131
Sách samuel II 146
Sách các vua 155
Sách các vua I 155
Sách các vua II 169
Chương IV: Các sách Kí sự (I và II) 188
Sách Yuđita 197
Sách Esther 199
Các sách Macabê 201
Sách Macabê 201
Sách Macabê II 206
Chương V: Các sách Khôn ngoan 212
Thánh vịnh 239
Cách ngôn 263
Giảng viên 289
Diệu ca 303
Sách khôn ngoan 309
Huấn ca 323
Chương VI: Các tiên tri 343
Ysaia 345
Giêrêmia, Aica, Baruk 394
Ai ca 417
Baruk 420
Ezekiel 423
Chương VII:  Mười hai tiên tri nhỏ 479
Hôsê 479
Yôel 488
Amos 494
Abđya 503
Yôna 508
Mica 514
Nakhum 529
Habacuc 535
Sôphônya 542
Haggai 552
Zacarya 561
Chương VIII: Tổng kết Cựu ước 591
Tập hạ 611
Chưang IX: Tìm hiểu Tân ước 611
Các nhân vật có liên hệ mật thiết với Đức Giêsu Kitô 612
Chưong X:  Đức Giêsu Kitô 640
Chương XI: Giáo lý của dgskt chủ đề của tân ước 706
Phương pháp truyền bá Giáo lí 706
Nội dung những lời rao giảng 719
Phần I: Nước trời 719
Phần II: Hiến chương nước trởi 725
Phần III: Các dụ ngôn khải thị nước trời 745
Phần IV: Điều kiện vào nước trởi 757
Phần V: Đạo lý trong cái nhân sinh 805
Phần VI. Giáo lí về ngày cùng tận 834
Chương XII: Công vụ tông đồ 849
Chương XIII:  Các thư của thánh Phaolô 885
Thư gởi tín hữu Rôma 887
Thư thứ nhất: Gửi tín hữu Corinthô 907
Thư thứ hai: Gửi tín hữu Corinthô 926
Thư gửi tín hữu Galat 941
Thư gửi tín hữu Êphêsô 948
Thư gửi tín hữu Philip 958
Thư gửi tín hữu Colosê 965
Thư thứ nhất: Gửi tín hữu Thesalonica 971
Thư thứ hai: Gửi tín hữu thesalonica 976
Thư thứ nhất: Gửi cho Timôthê 979
Thư thứ hai: Gửi cho Timôthê 987
Thư gửi Titô 991
Thư gửi cho Philêmôn 995
Thư gửi tín hữu Hipri (Do thái) 997
Thư thứ hai của thánh Gioan 1041
Thư thứ ba cùa thánh Gioan 1042
Thư của thánh Yuđa 441
Chưong XV: Khải huyền 1046
Chưong XVI: Kinh thánh qua cái nhìn từ Đông phương 1152
Ý nghĩa kiến trúc tháp chuông 1173
Tương quan giữa một bài kệ thiền và Kinh thánh 1180
Phụ lục 3 1187
Các chữ viết tắt 1200
Các sách tham khảo 1202