Đồng hành thiêng liêng thực hành
Tác giả: Trương Thanh Tùng, SJ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014528
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014529
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
Phần I: Đời sống thiêng liêng và việc đồng hành  
1. Đồng hành thiêng liêng là gì? 13
2. Kinh nghiệm thiêng liêng: Miền đất của việc đồng hành 33
3. Những nẻo đường thiêng liêng hay linh đạo 57
4. Đồng hành thiêng liêng và các tác nhân trong tiến trình đồng hành 83
Phần II: Nội dung và phương thức đồng hành  
5. Thiết lập một tương quan đồng hành. Chuẩn bị và tiến hành một buổi gặp gỡ. Kết thúc một tương quan đồng hành 113
6. Sư phạm cầu nguyện, các lối xét mình và việc phân định tìm ý Chúa 131
7. Đồng hành qua các chặng phát triển đời sống thiêng liêng 167
8. Đồng hành thiêng liêng qua các độ tuổi tâm lý 195
9. Một số vấn đề chuyên biệt trong đồng hành 223
Phần III: Một số kỹ năng thực hành tư vấn nhân bản  
10. Các kỹ năng hiện diện, can thiệp và thông đạt trong tư vấn 239
11. Bảy cụm kỹ năng tương tác trong Tư vấn nhân bản 259
12. Năm bước tiến hành và bốn công đoạn tư vấn theo mô hình "PADI" 279
Một số phụ lục 287
Thư mục tham khảo 301