Hướng dẫn đời sống tâm linh
Nguyên tác: Treatise on the spiritual life
Tác giả: Thánh Vinh Sơn Phêriê
Ký hiệu tác giả: PH-V
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007994
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 19
Số trang: 111
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008011
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 19
Số trang: 111
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 7
I. Tiểu sử thánh Vinh Sơn Phêriê 8
II. Các tác phẩm 13
III. Nội dung 15
Lời tựa 19
Phần I: Nền tảng đời sống tâm linh 21
Chương 1: Đức khó nghèo tự nguyện 23
Chương 2: Yêu mến thinh lặng 25
Chương 3: Sự thanh sạch của tâm hồn 27
Chương 4: Sự kết hợp với Thiên Chúa 36
Phần II: Thực hành đời sống tâm linh 40
Chương 5: Sự trợ giúp của vị linh hướng 42
Chương 6: Đức vâng phục 45
Chương 7: Khổ chế trong việc ăn uống 46
Chương 8: Những quy định việc ngủ nghỉ và canh thức 57
Chương 9: Những quy định về học hành 60
Chương 10:  Những quy định về đọc kinh Thần vụ 62
Chương 11: Thi hành tác vụ 70
Chương 12: Những phương dược chống lại những cấm dỗ tinh thần 72
Chương 13: Những phương dược chống lại những mạc khải sai lầm 77
Phần III: Những yêu sách của đời sống tâm linh 82
Chương 14: Những động lực thôi thúc chúng ta vươn tới sự hoàn thiện 85
Chương 15: Ý muốn tiến tới tùy theo những hoàn cảnh sống đạo 91
Chương 16: Hai nguyên tắc chính của đường tâm linh 96
Chương 17: Những tâm tình của người muốn kết hợp với Chúa 100
Chương 18: Bậc thang trọn lành 105
Chương 19: Những chỉ dẫn thực tiễn 108