Giáo dục, huấn luyện và đồng hành
Phụ đề: Một sư phạm giúp một người thể hiện ơn gọi mình
Tác giả: Amadeo Cencini
Ký hiệu tác giả: CE-A
Dịch giả: Damiano, Ofm
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003107
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004942
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010372
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu tác giả 5
Lời nói đầu của nhà xuất bản 7
Chương I.Tiến trình sư phạm: Giáo dục và tự biết mình 11
Chương II. Động cơ vô thức hình thành thế nào 51
Chương III. Sự bất nhất trung tâm: Động lực và hậu quả 76
Chương IV. Huấn luyện, những giai đoạn phải theo 105
Chương V. Tiến trình hội nhập 127
Kết luận 151