Một cuộc hành trình thiêng liêng
Phụ đề: Tìm hiểu khóa linh thao theo thánh I-nhã
Tác giả: Đinh Văn Trung, SJ
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000512
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 11
MẤY NÉT ĐẠI CƯƠNG 17
1. Bốn Tuần 17
2. Bố cục sách linh thao 20
3. Những điều kiện để làm linh thao 22
I. Nguyên lý và nền tảng 37
II. Xét mình, xưng tội chung, chịu Mình Thánh 79
1. Xét mình riêng 79
2. Xét mình chung 80
3. Xưng tội chung và chịu Mình Thánh 87
III. Vấn đề suy niệm 88
1. Bố cục bài suy niệm 89
2. Mấy điều kiện liên quan đến việc suy ngắm 96
3. Dọn và lặp lại bài suy ngắm 101
IV. Bài tập một về tội 104
1. Phần nhập đề 104
2. Phần suy gẫm 107
3. Phần tâm sự 129
V. Bài tập hai về tội 136
VI. Những bài tập tiếp theo. Mục đích 150
1. Bài tập ba 150
2. Bài tập bốn 155
3. Bài tập năm: về hỏa ngục 157
4. Những bài tập phụ thêm 162
5. Mục đích của Tuần Nhất 167
VII. Ít điều nhắc bảo 170
1. Những điều bỏ đi 170
2. Sự yên ủi và sự sầu khổ thiêng liêng 173
I. Lời hiệu triệu của vua thế tục hoặc bài Vương quốc 179
1. Phần nhập đề 181
2. Phần suy gẫm 183
3. Phần tâm sự 206
1. Bài Vương quốc theo Phúc âm 226
2. Vấn đề thích nghi bài Vương quốc 228
3. Mấy từ gần gũi nhau về nội dung 230
4. Bài Vương quốc nhìn dưới góc độ truyền đạt 231
5. Chú thích về từ hơn 234
II. Vấn đề chiêm niệm 238
III. Bài Nhập thể và bài Giáng sinh 246
1. Bài Nhập thể 246
2. Bài Giáng sinh 266
IV. Bài lặp lại và bài áp dụng ngũ quan 272
1. Bài lặp lại 272
2. Bài áp dụng ngũ quan 274
3. Việc áp dụng ngũ quan và bài suy niệm về hỏa ngục 276
V. Hai lá cờ hiệu 279
1. Phần nhập đề 281
2. Phần suy gẫm 286
3. Phần tâm sự 307
1. Đức Kitô khiêm nhường 317
2. Bài Vương quốc và bài hai lá cờ hiệu 318
VI. Suy niệm về ba hạng người 321
VII. Ba kiểu khiêm nhường 333
VIII. Mục đích của Tuần Hai 339
Tóm lược Tuần Hai 342
IX. Lựa chọn 344
X. Phân phối các bài chiêm niệm 351
XI. Các quy tắc 357
I. Các bài chiêm niệm 362
1. Bài chiêm niệm thứ nhất 362
2. Bài chiêm niệm thứ hai 367
3. Các đề tài chiêm niệm 371
Các quy tắc 373
1. Mục đích của Tuần Ba 373
2. Mối liên hệ với Tuần Nhất và Tuần Hai 374
3. Các quy tắc 376
Tuần Bốn 380
I. Bàn riêng về Tuần Bốn 380
1. Những nét riêng của các bài chiêm niệm của Tuần Bốn 380
2. Mục đích của Tuần Bốn 384
3. Các bài chiêm niệm 386
4. Vấn đề Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Đức Maria 391
II. Chiêm niệm để đạt được tình yêu 398
1. Phần nhập đề 399
2. Phần chiêm niệm và tâm sự 403
III. Những mục sau cùng 440
1. Ba cách cầu nguyện 440
2. Những đề tài cầu nguyện 451
3. Những quy tắc 453