Những mô hình xây dựng Giáo hội địa phương
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008992
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0014576
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Viết tắt 4
CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI VIỆT NAM 50 NĂM QUA 5
Nhìn lại 9
Thời kỳ phân chia hai miền Nam Bắc (1954-1975)  10
Giáo hội tại miền Bắc  10
Giáo hội tại miền Nam  13
Thời kỳ thống nhất đất nước (1975-1986)  17
Thời kỳ từ “đổi mới” đến nay (1986 đến ngày nay) 24
Nhận định 27
Kiên cường trong khó khăn thử thách  29
Để kiện toàn trật tự trần thế với tinh thần Phúc âm 32
Đào tạo, huấn luyện giáo dân  34
Đề xuất  
Đổi mới nhận thức  36
Củng cố các ủy ban giáo dân  40
Chính thức tái lập các hội đoàn Công giáo tiến hành  42
CHƯƠNG II: MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CHO GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 46
Từ những số liệu thống kê của các giáo phận 47
Tổng giáo phận Hà Nội   47
Tổng giáo phận Huế      51
Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh 53
Tỷ lệ các số liệu thống kê của 26 giáo phận 57
Với những suy tư về thực trạng của việc đào tạo nhân sự 64
Về tác động của nền “văn hóa nể trọng" 70
Về vị trí của linh mục và giáo dân trong đào tạo nhân sự 72
Về những nan đề khác của việc giáo dục đào tạo nhân sự 78
Đến một mô hình đào tạo và phát triển nhân sự 82
Thăng tiến mối tương quan giáo sĩ - giáo dân 84
Lên kế hoạch đào tạo và phát triến nhân sự đúng mức 87
Mở trường lớp huấn luyện các cấp 89
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH THAM GIA QUY MỤC TỬ 100
Rảo qua các hướng dẫn 100
Tham gia tích cực vào việc quản trị giáo xứ 105
Tương quan trong lãnh đạo: Hội đồng mục vụ giáo xứ 108
Trách nhiệm giáo luật và mục vụ 110
Cơ cấu chuyên quyền (authoritarian structure) 111
Cơ cấu quy hợp (associative structure) 112
Cơ cấu cộng đồng (communitarian structure) 113
Cả ba cơ cấu đều không chắc chắn 115
Mô hình tham gia quy mục tử (the participative pastor-centered model) 115
Các chủ điểm Thánh kinh và phục vụ 117
Giáo xứ như một gia đình 119
Người chủ hộ của gia đình giáo xứ 120
Mở ra những cơ hội cho sự tham gia tích cực hơn 125
Như các thành tố văn phạm trong một câu tiếng Anh 130
Đức giám mục giáo phận như chủ ngữ 130
Vị niực tử như động từ chính 130
Các phụ tá (linh mục/phó tế/tu sĩ/giáo dân) như các trợ động từ  130
Hội đồng mục vụ như tân ngữ trực tiếp 131
Hội đồng tài chánh như tân ngữ gián tiếp 131
Các giáo hộ (các giáo khu và/hoặc các tác vụ giáo xứ) như các phân từ 131
Các hội đoàn của giáo xứ như các cụm trạng ngữ hoặc các mệnh đề trạng ngữ 132
Hội đồng giáo xứ 132
Ban thánh nhạc (sacred music committee) 133
Gia đình Phạt tạ(Phạt tạ family) 134
Gia đình Thánh Tâm (family of the Sacred Heart).135 135
Ban lễ sinh (altar servers) 135
Thừa tác viên (ministers) 135
Ban khánh tiết (church decorating committee) 136
Thanh sinh công (jeuness ouvrière chrétienne / parish fellowship / Catholic youth organization) 136
Ban xã hội (social activities) 137
Nhóm chia sẻ Lời Chúa (Bible prayer group) 137
Ban phụng vụ (liturgy committee) 138
Thiếu nhi Thánh Thể (Eucharistic youth movement) 140
Gia đình giáo lý (family of catechism) 141
Nhóm tu sĩ giúp tân tòng (religious group) 142
Nhóm chăm sóc mục vụ cho người bệnh / Hội đạo binh Đức mẹ (pastoral care to the homebound and infirm /legio Mariae) 142
Hiệp hội Thánh mẫu (Marian association) 143
Chương trình trở về nhà / Tình nguyện viên (come-home program /volunteers) 143
Ban công lý và hòa an / Hội các bà mẹ Công giáo, Hội gia trưởng, Hội Cursillo (social justice committee / Catholic mother?, family leaders, cursillo) Ban thông tin/truyền thông (communications committee) 144
Nhóm đếm tiền thau (collection counters) 145
Nhìn lại... để hướng đến tương lai 145
Phụ Lục A: Cấu trúc câu trong Anh ngữ 150
Phụ Lục B: Mô hình tham gia quy mục tử 1 151
Phụ Lục C: Mô hình tham gia quy mục tử 2 152
Phụ Lục D: Đặc tính, quyền hạn, trách vụ và phương pháp bầu tuyển thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ 153
Phụ Lục E: Các trách vụ và các quyền lợi của giáo dân 156
Phụ Lục F: Mô hình linh đạo tín thác 1 160
Phụ Lục G: Mô hình linh đạo tín thác 2 161
Chương IV: ƠN GỌI XÂY DỰNG GIÁO XỨ: TU HỘI THÁNH GIOAN MARIA VIANÊ 162
Tiểu sử Thánh Gioan Maria Vianê (1786-1859) 162
Định hướng tu hội Thánh Gioan Maria Vianê 164
Thư mục tham khảo 175
Muc luc 177