Chỉ nam hội đồng giáo xứ - Giáo phận Bùi Chu
Tác giả: Giáo phận Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: BUI
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010998
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 57
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010999
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 57
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014895
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 57
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư giới thiệu 5
Chương I: Giáo xứ và Hội đồng Giáo xứ 9
Chương II: Nhiệm vụ và quyền lợi 21
Chương III: Tuyển chọn 31
Chương IV: Nhận chức - Sinh hoạt - Nhiệm kỳ 40
Chương V: Chương trình huấn luyện 43
Phụ trương  
Phụ trương I: Tủ hồ sơ Giáo xứ 46
Phụ trương II: Nguyên tắc quản trị tài sản Giáo xứ 48
Phụ trương III: Thống nhất "Từ dùng và nội dung" 51
Phụ trương IV: Sơ đồ tổ chức 54
(1) Giáo xứ 54
(2) Các giáo họ 55
(3) Các khối ngành 56
(4) Các ban ngành 57