What is a Parish? Canonical, Pastoral, and Theological Perspective
Tác giả: Thomas A. Baima
Ký hiệu tác giả: BA-T
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009081
Nhà xuất bản: Hillenbrand Books
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích