Mô hình tham gia quy mục tử
Phụ đề: Giáo dân tham gia việc quản trị giáo xứ
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006060
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006061
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006062
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006063
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Viết tắt 3
Mục lục 3
Rảo qua các hướng dẫn 5
Tham gia tích cực vào việc quả trị giáo xứ. 11
Trách nhiệm giáo luật và mục vụ 13
Cơ cấu chuyên quyền 16
Cơ cấu quy hợp 18
Cơ cấu cộng đồng 19
Cả ba cơ cấu đều không chắc chắn 20
Mô hình tham gia quy mục tử 21
Các chủ điểm Thánh Kinh và phục vụ. 22
Giáo xứ như gia đình 24
Người chủ hộ của gia đình giáo xứ 26
Mở ra những cơ hội cho sự tham gia tích cực hơn 31
Như các thành tổ văn phạm trong một câu tiếng anh. 34
Đức Giám mục giáo phận như là chủ ngữ. 35
Vị mục tử như động từ chính 35
Các phụ tá (Lm, phó tế, tu sĩ, giáo dân)như các trợ động từ. 35
Hội đồng mục vụ như tân ngữ trực tiếp 35
Hội đồng tài chánh như tân ngữ gián tiếp 36
Các giáo họ … như các phần tử. 36
Các hội đoàn của giáo xứ như các cụm hoặc các mệnh đề trạng ngữ. 36
Hội đồng giáo xứ. 37
Ban thánh nhạc 38
Gia đình phạt tạ 39
Gia đình Thánh Tâm 39
Ban lễ sinh 40
Thừa tác viên 40
Ban khánh tiết 41
Thanh sinh công 41
Ban xã hội 42
Nhóm chia sẻ lời Chúa 42
Ban phụng vụ 43
Thiếu nhi thánh thể 46
Gia đình giáo lý 46
Nhóm tu sĩ giúp tân tòng 47
Nhóm chăm sóc mục vụ cho người bệnh/hội đạo binh Đức Mẹ. 48
Hiệp hội Thánh mẫu 48
Chương trình trở về nhà/tình nguyện viên 48
Ban công lý và hòa an/Hội các bà mẹ công giáo, hội gia trưởng. 49
Ban thông tin, truyền thông 49
Nhóm đếm tiền thau 50
Nhìn lại … để hướng đến tương lại 50
Cấu trúc câu trong Anh ngữ. 55
Mô hình tham gia quy mục tử 1 56
Mô hình tham gai quy mục tử 2 57
Đặc tính, quyền hạn, trách vụ và phương pháp bầu tuyển. 58
Các tráchv vụ và các quyền lợi của giáo dân 61
Mô hình linh đạo tín thác 1 65
Mô hình linh đạo tín thác 2 66
Thư mục 67