Giáo xứ trong truyền thống Công giáo
Phụ đề: Lịch sử, thần học và giáo luật
Nguyên tác: The Parish in Catholic Tradition
Tác giả: James A. Coriden
Ký hiệu tác giả: CO-J
Dịch giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006285
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006286
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006287
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006288
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Viết tắt 3
DẪN NHẬP 5
Mục đích và phạm vi của tập sách 5
Tổng quan 6
Các giáo xứ và các giáo phận 8
Các giáo xứ với tư cách là những cộng đoàn 11
Lời cảm tạ 13
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 13
CHƯƠNG I: NHỮNG NGUỒN TÀI LIỆU THÁNH KINH 15
Đức Giêsu và giáo hội Giêrusalem 15
Thánh Phaolô và các giáo hội của ngài. 16
Thế hệ kế tiếp 20
Những ai thuộc về cộng đoàn 21
Khái niệm hiệp thông 22
Từ ngữ giáo hội 23
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 25
CHƯƠNG II: LỊCH SỬ CÁC GIÁO XỨ 26
Phần giới thiệu 26
Ý nghĩa của từ ngữ giáo xứ 27
Giáo hội tại các trung tâm thành thị 28
Các giáo hội trong tình hiệp thông 30
Các giáo hội địa phương phát triển 31
Những nhà thờ có quyền rửa tội 34
Nhà thờ tư nhân 36
Hệ thống bổng lộc 38
Nhà thờ có cộng đoàn linh mục tại các thành phố 40
Đời sông giáo xứ và cải cách giáo hội 41
Những cuộc truyền giáo 44
Quan niệm quốc gia hiện đại và cuộc cách mạng công nghiệp. 46
Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về giáo xứ 48
Các hoạt động của giáo xứ 52
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm. 53
CHƯƠNG III: THẦN HỌC VỀ GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 55
Trước Công Đồng Vat II 56
Giáo huấn của Công Đồng 59
Những khai triển sau Công Đồng 62
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 68
CHƯƠNG IV: GIÁO XỨ VÀ GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI 70
Quyền thành lập đoàn hội 70
Lợi ích chung 72
Nguyên lý liên đới 73
Nguyên lý hỗ trợ 75
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 77
CHƯƠNG V: GIÁO XỨ THEO GIÁO LUẬT 78
Một cộng đồng các tín hữu 78
Những người thuộc về cộng đoàn giáo xứ 81
Tích cực tham gia 83
Giáo xứ trong tư các pháp nhân: chủ thể các quyền lợi 85
Các hoạt động của cộng đoàn giáo xứ theo giáo luật 87
Các cộng đoàn Công giáo khác. 90
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm. 91
CHƯƠNG VI: NHỮNG QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁO XỨ 93
Bản liệt kê các quyền lợi và nghĩa vụ của giáo xứ 94
1. Quyền hiện hữu 94
2. Duy trì mối hiệp thông 95
3. Bình đẳng 96
4. Nghe Lời Chúa và cử hành các bí tích 97
5. Lãnh đạo và tác vụ mục vụ 98
6. Khởi xướng và duy trì các hoạt động và các việc phục vụ 100
7. Thông tin, hiệp thông, và tham vấn 101
8. Đào tạo và giáo dục 101
9. Công cuộc truyền bá Phúc Âm và hoạt động truyền giáo 102
10. Thăng tiến đời sống thiêng liêng 103
11. Sở hữu và sử dụng tài sản 104
12. Đòi hỏi và bảo vệ quyền lợi 104
Những giới hạn về quyền lợi và trách vụ 106
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 107
CHƯƠNG VII: ĐÒI HỎI QUYỀN LỢI CHO GIÁO XỨ 107
Giáo xứ và giáo phận 109
Người có thể đòi hỏi quyền lợi cho giáo xứ 109
1. Linh mục chánh xứ và những vị thay thế ngài 110
2. Những vị được ủy thác và những vị thay thế ngài. 110
3. Hội đồng mục vụ và hội đồng kinh tế 111
4. Giáo dân 112
5. Những người ngoài giáo xứ 113
Các đòi hỏi quyền lợi cho giáo xứ 113
1. Quan tâm và ý thức 114
2. Trực tiếp kháng biện, hòa giải hoặc trung gian 115
3. Thượng cầu hành chánh 116
4. Các tòa án giáo hội 118
Kết luận 118
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 120
CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC MỤC VỤ TRONG GIÁO XỨ 121
Việc săn sóc mục vụ 122
Các yếu tố của việc săn sóc mục vụ 122
1. Tác vụ Lời Chúa 123
2. Tác vụ Phụng vụ thánh 124
3. Tác vụ đức ái mục tử 124
4. Tác vụ làm chứng tá 124
5. Tác vụ phối hợp và điều hành 125
Tổ chức các tác vụ trong giáo xứ 125
Nguồn tài liệu và sách tham khảo 129
CHƯƠNG IX: NHỮNG TƯƠNG QUAN CỦA GIÁO XỨ 132
Giáo xứ và giáo phận 132
Giáo xứ và giáo hạt 135
Tương giao giữa giáo xứ với giáo xứ 135
Các tương giao đại kết 136
Giáo xứ và thành phố 138
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 140
CHƯƠNG X: GIÁO XỨ THEO LUẬT PHÁP HOA KỲ 141
Sở hữu tài sản của giáo xứ 142
1. Tài sản của giáo xứ có thể là một phần của hệ thống quản lý tài sản thống nhát của giáo phận dưới hình thức 142
2. Giáo xứ tự quản lý tài sản riêng của mình 143
Đơn vị người mục tử 143
Trách nhiệm dân sự của giáo xứ: các hợp đồng, vi phạm dân 144
Giáo xứ với tư cách là chủ nhân 146
Giáo xứ với vai trò chủ tài sản 149
Luật bản quyền 152
Giáo xứ và lề luật thuế lợi tức liên bang 153
Giáo xứ và các luật lệ khác 155
Nguồn tài liệu và sách đọc thêm 156
KẾT LUẬN 158
Luật cầu nguyện là luật đức tin 158
Công đồng Vaticano II 158
NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP 161
Giáo xứ Thánh Giuse và Cha Steele 161
Giáo xứ Đức Maria và Dì Jane 162
Giáo xứ Thánh Giá và Cha Miller 164
Hợp nhất Giáo xứ Chư Thánh và Giáo xứ Thánh Anna 165
Năm giáo xứ ở Irontown 167
Về tác giả 169
Mục lục 171