Phụ chương mục vụ
Tác giả: Lm. Phêrô Cao Văn Đạt
Ký hiệu tác giả: CA-D
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006106
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 43
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006107
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 43
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006108
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 43
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006109
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 43
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* Sứ mệnh truyền bá Phúc Âm 3
* Quy chế Hội Đồng Linh Mục 16
* Quy chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ 24
* Quy chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ 28
* Mục lục 43