Lãnh đạo giáo xứ
Tác giả: ĐHY. GB. Phạm Minh Mẫn
Ký hiệu tác giả: PH-M
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007212
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 51
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Hai cách tiếp cận công việc mục vụ 5
Chương 2: Sự khôn ngoan trong lãnh đạo 9
Chương 3: Sự khôn ngoan trong suy nghĩ 15
Chương 4: Sự khôn ngoan trong tầm nhìn và sứ vụ 22
Chương 5: Sự khôn ngoan trong cách làm việc tập thể 27
Chương 6: Sự khôn ngoan trong cách tiếp cận về người cộng sự 35
Chương 7: Sự khôn ngoan trong cách quản lý tiền bạc 39
Chương 8: Sự khôn ngoan trong cách chăm sóc sức khỏe của bản thân 42