Đề cương quy chế hội đồng mục vụ Giáo xứ
Phụ đề: Tìm hiểu một số bản quy chế
Tác giả: Anna Trần Thu Hương
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006297
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006298
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006299
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006321
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Phân tích các quy chế 4
CHƯƠNG I: GIÁO XỨ VÀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 5
Định nghĩa Giáo xứ 5
Linh mục chính xứ 12
HĐMV giáo xứ 18
Cơ cấu tổ chức HĐMV giáo xứ, giáo họ 23
Thành phần HĐMVGX, giáo họ 30
CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI 43
Nhiệm vụ của Linh mục 43
Nhiệm vụ của HĐMVGX 51
Nhiệm vụ của ban thường vụ 62
Nhiệm vụ của chủ tịch HĐMVGX 72
Nhiệm vụ của phó chủ tịch nội vụ (phó 1) 85
Nhiệm vụ của phó chủ tịch ngoại vụ (phó 2) 90
Nhiệm vụ của thư ký 94
Nhiệm vụ của thủ quỹ 98
Nhiệm vụ của các ủy viên 104
Quyền lợi 121
CHƯƠNG III: TUYỂN CHỌN 135
Tuyển chọn 135
Nhận chức bàn giao 163
Sinh hoạt, hội họp 170
Nhiệm kỳ, từ nhiệm, bãi nhiệm 181
1, Một Giáo Hội trưởng thành phải có một hàng giáo dân trưởng thành 192
2, Đào luyện toàn diện để sống hợp nhất 193
Mục lục 200