Kitô hữu giáo dân với hội đồng mục vụ trong gia đình giáo xứ
Tác giả: Bạn Hữu, Minh Triết Cuộc Đời
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004811
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006734
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007175
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010044
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 8
Dẫn vào 9
Từ một số văn kiện liên quan đặc biệt đến giáo dân 10
Trong tầm nhìn của những người đồng trách nhiệm 17
Đến hành động trong các lãnh vực đạo đời 31
Để kết 38
Dẫn vào 43
Một vài ý tưởng chỉ đường 44
Từ Giáo hội học đến thần học về giáo xứ 47
Với hình ảnh gia đình giáo xứ 75
Và với một số hướng dẫn khác của Giáo hội 82
Trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 99
Để các thành phần trong gia đình giáo xứ …. Là gia đình của Chúa 123
Cùng hiệp thông trong đời sống mục vụ giáo xứ 128
Thay lời kết 137
Dẫn vào 140
Lời nói đầu 143
Điều 1. Giáo xứ 145
Điều 2. Linh mục chính xứ 146
Điều 3. Hội đồng mục vụ giáo xứ 146
Điều 4. Thành phần hội đồng mục vụ giáo xứ 148
Điều 5. Các chức vụ trong ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ 149
Điều 6. Các ủy viên hội đồng mục vụ giáo xứ 150
Điều 7. Các chức vụ trong ban chấp hành giáo họ 151
Điều 8. Các chức vụ trong ban chấp hành giáo khu 152
Điều 9. Các chức vụ trong các giới, các hội đoàn tông đồ 153
Điều 10. Nhiệm vụ của linh mục chính xứ đối với hội đồng mục vụ giáo xứ 156
Điều 11. Nhiệm vụ của hội đồng mục vụ giáo xứ 158
Điều 12. Nhiệm vụ của ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ 159
Điều 13. Nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ 160
Đặc trách nội vụ 161
Đặc trách ngoại vụ 162
Điều 16. Nhiệm vụ của thư ký hội đồng mục vụ giáo xứ 163
Điều 17. Nhiệm vụ của thủ quỹ hội đồng mục vụ giáo xứ 163
Điều 18. Nhiệm vụ của các ủy viên hội đồng mục vụ 164
Điều 19. Quyền lợi 166
Điều 20. Quyền lợi khi còn sống 167
Điều 21. Quyền lợi khi qua đời 168
Điều 22. Tiêu chuẩn tuyển chọn người vào hội đồng mục vụ giáo xứ 172
Điều 23. Tuyển chọn người vào ban thường vụ 173
Bước 2. Bầu chọn 174
Bước 3. Kết quả 175
Điều 24. Tuyển chọn người vào các ban chấp hành các giáo họ, giáo khu 176
Điều 25. Tuyển chọn những người làm ủy viên hội đồng mục vụ giáo xứ đoàn tông đồ trong giáo xứ 176
Điều 27. Nhận chức và bàn giao 179
Điều 18. Sinh hoạt 180
Điều 29. Nhiệm kỳ của hội đồng mục vụ giáo xứ 181
Điều 30. Từ nhiệm 183
Điều 31. Bãi nhiệm 183
Điều 32. Nội quy riêng của mỗi giáo xứ 184
Điều 33. Giá trị của tập Gợi ý cho một quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ 186
Dẫn vào 187
Hướng đi tất yếu của một giáo xứ 188
Con đường nào giáo xứ ta đi 191
Những nhiệm vụ giáo dân có thể đảm trách 197
Việc thành lập hội đồng mục vụ cấp giáo phận 210
Việc thành lập hội đồng mục vụ cấp giáo xứ 212
Với định nghĩa về "hội đồng mục vụ giáo xứ" 216
Trách nhiệm của hội đồng mục vụ giáo xứ 219
Lời kết 228
Dẫn vào 233
Kitô hữu giáo dân xưa - nay 234
Với ơn gọi nên "Thánh giữa đời" 242
Khả năng tham dự và làm chứng nhân 249
Một hành ngũ giáo dân trưởng thành 259
* Nhiệm vụ đào tạo giáo dân 262
* Cách thức đào tạo giáo dân 263
* Tố chất cần có: bái ái trong mọi sự 263
Tạm kết: Những điều mong ước 266
Thư mục tham khảo 270
Mục Lục 273