Mẹ đến lần cuối
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002324
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 634
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006690
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 634
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009264
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 634
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: Hiện tượng Medjugorje 28
Chương 1: Lúc ban đầu 28
Chương 2: Dấu lạ, điềm thiêng và cảnh báo 45
Chương 3: Đức Maria, Mẹ của tất cả mọi người 50
Phần II: Những thị kiến 58
Chương 4: Các thị nhân hiện nay (1991) 58
Chương 5: Mirjana 66
Chương 6: Ivanka 140
Chương 7:Jacov 167
Chương 8: Vicka 188
Chương 9: Marija 244
Chương 10: Ivan 283
Chương 11: Các thụ khải: Jelena và Marijana 315
Phần III: Chẳng ai là con Mẹ mà bị hư mất 365
Chương 12: Sau các em, những người hành hương đã đến 365
Chương 13: Các cuộc chữa lành và hiện tượng ánh sáng 388
Chương 14: Những thông điệp của Mẹ Maria 397
Phụ chương 1: Giáo xứ Medjugorje 504
Phụ chương 2: Lược thuật tuần tự các lần hiện ra 515
Phụ chương 3: Tinh Mẹ trong việc đào tạo nhóm Tông đồ nhỏ 542
Phụ chương 4: Bệnh tình thế giới: Đơn thuốc Đức Mẹ đề ra 555
Phụ chương 5: Báo cáo của L.Mục giáo xứ Medjugorje 572
Phụ chương 6: Về vụ Đ.G.Mục sở tại chốug đối việc Đức Mẹ hiện ra 578
Phụ chương 7: Tình hình nước Nam Tư (1987) khi Đức Mẹ hiện ra 587
Bảng mấy chữ khó đọc 632
Mấy chữ viết tắt 634