Các sách ngôn sứ
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013571
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0013572
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013573
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013574
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Cách chuyển tự các chữ cái Hy-lạp  5
Các sách ngôn sứ  7
Phần I: Phong trào ngôn sứ trong Kinh thánh  9
I. Một số danh từ liên quan đến ngôn sứ  11
1. Danh từ nabi (navi)  11
2. Danh từ Roe'eh  12
3. Danh từ Hoezeh  12
4. Trong bản LXX 13
II. Các ngôn sứ và cách phân loại  13
1. Các ngôn sứ trước và các ngôn sứ sau  13
2. Các ngôn sứ tiền cổ điển và các ngôn sứ cổ điển  17
3. Các ngổn sứ lớn và các ngôn sứ nhỏ  17
III. Định nghĩa ngôn sứ  20
1. Ngôn sứ, người được linh hứng  20
2. Ngôn sứ, người giải nghĩa lịch sử  22
3. Ngôn sứ, người của công chúng  22
4. Ngôn sứ, người bị đe dọa  23
5. Ngôn sứ, người có đoàn sủng  25
6. Ngôn sứ thật và ngôn sứ giả  26
IV. Phong trào ngôn sứ tiền cổ điển  30
1. Các ngôn sứ xuất thần  31
2. Các ngôn sứ riêng lẻ  33
3. Các nhóm ngôn sứ  33
4. Sứ mạng của các ngôn sứ tiền cổ điển  34
V. Các ngôn sứ công chức hay chuyên nghiệp và các ngôn sứ có ơn gọi  35
1. Các ngôn sứ công chức  35
2. Các ngôn sứ có ơn gọi  35
VI. Các hiện tượng ngôn sứ tại cận đông cổ thời  36
1.  HIện tượng ngôn sứ  36
2. Các ngồn sứ tại Mêsôpôtamia  37
3.  Các ngôn sứ tại Átsua  38
4. Các ngôn sứ tại Xyri  39
5. Kết luận  40
VII. Các nữ ngôn sứ trong cựu ước  41
1. Một sự hiện diện kín đáo  41
2. Bà Miriam  41
3. Bà Đơvôra  42
4.  Bà Khunđa  43
5. Bà Nôátgia  46
6. Vợ của ông Isaia 47
Phần II: Văn chương Ngôn sứ 49
I. Hình thành các sách ngôn sứ một ấn tượng đầu tiên là tình trạng vô trật tự  49
1. Lược đồ "tiêu cực-tích cực"  50
2. Hình thành các sách ngồn sứ  51
II. Các văn thể ngôn sứ 53
1.  Các văn thể, một dụng cụ hữu hiệu  53
2.  Các văn thể sấm ngôn  53
3.  Các văn thể tường thuật 4 56
Phần III: Các ngôn sứ và các sách của các ngài  59
I. Các ngôn sứ thế kỷ VIII tcn  59
A. Amốt  60
1. Khung cảnh theo Kinh thánh  60
2. Tiếng gọi của Chúa  62
3. Tác phẩm  63
4. Tiếng gầm của con sư tử - sứ điệp của Amốt 65
5. Ảnh hưởng  71
B. Hôsê  71
1. Đời sống của ngôn sứ  71
2. Hoàn cảnh lịch sử 4 72
3. Tác phẩm  73
4. Sứ điệp  74
5. Ảnh hưởng  87
A. Đệ Isaia (Is 1-39)  87
1. Sách Isaia và các phần  87
2. Hoàn cảnh lich sử của Đệ I Isaia 88
3. Chúng ta biết gì về Isaia?  90
4. Tác phẩm  91
5. Hoạt động ngôn sứ - sứ điệp 91
5.  Ảnh hưởng  98
B. Mikha (= ai bằng Yhwh?)  101
1. Thời đại  101
2. Thân thế 102
3. Tác phẩm  104
4. Bất công xã hội - sứ điệp của ngôn sứ mikha  105
5. Tính hiện thực của tư tưởng Mikha  110
II. Các ngôn sứ thế kỷ VII tcn  112
A. Xôphônia  112
1. Hoàn cảnh lịch sử và thân thế  112
2. Tác phẩm  114
3. Sứ điệp 114
B. Nakhum  120
1. Thời đại và thân thế  120
3. Sứ điệp 4 123
C. Khabacúc  126
1. Thân thế 126
2. Tác phẩm  128
3. Sứ điệp  129
D. Giêrêmia (= giavê cất nhắc; giavê vỉ đại )  137
1. Khung cảnhuch sử  137
2. Thân thế và hoạt động ngôn sứ 139
3. Tác phẩm  145
4. Một sứ điệp kêu gọi hoán cải  146
5. Ảnh hưởng  147
6. Ai ca  151
III. Các ngôn sứ thời lưu đày  151
A. Êdêkiên  151
1. Khủng hoảng lưu đày  152
2. Cuộc sống riêng tư của ngôn sứ Êdêkiên  154
3. Tác phẩm  155
4. Sứ điệp trước và sau tai họa  156
5. Đọc Êdêkiên  158
6. So sánh với Isaia và Giêrêmia  161
B. Đệ II Isaia (Isaia 40-55)  163
1. Sách yên ủi  163
2. Hoàn cảnh lịch sử  164
3. Tác phẩm  165
4. Sứ điệp của Đệ II Isaia  166
5. Các bài ca về người tôi tớ Đức Chúa  169
IV. Các ngôn sứ thế kỷ VI tcn  172
1. Hoàn cảnh xã hội   173
2. Tác phẩm  174
3. Sứ điệp  15
B. Khác gai  180
1. Tác giả  180
2. Tác phẩm  180
3. Sứ điệp  181
C. Dacaria  182
1. Tác giả  182
2. Tác phẩm  182
3. Sứ điệp  183
V. Các ngôn sứ thế kỷ V tcn  184
A. Isaia 34-35 và 24-27  184
1. Isaia 34-35: tập "khải huyền nhỏ"  184
2. Isaia 24-27: tập "khải huyền lớn"  185
B. Malakhi  186
1. Tác giả và thời đại  186
2. Tác phẩm  187
3. Sứ điệp   187
C. Ôvađia 189
1.  Tác phẩm  189
2.  Sứ điệp ý   191
VI. Các ngôn sứ thế kỷ IV tcn  197
A. Giôen  197
1. Tác giả và thời đại 197
2. Tác phẩm  197
3. Sứ điệp 198
B. Đệ II Dacaria  201
1. Tác giả  201
2. Tác phẩm  201
3. Sứ điệp  202
C. Sách Giôna 4 203
1. Tác phẩm  203
2. Nội dung  204
3. Sứ điệp  208
VII.  Đanien  208
1. Truyền thống ngôn sứ và Khải huyền  208
2. Sách Đanien  209
3. Đanien 1-6   210
4. Đanien 7-12  211
5. Đanien 13-14 212
6. Sách tham khảo  214