Các sách ngôn sứ
Tác giả: Lm. Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao, OP
Ký hiệu tác giả: NG-R
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000712
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005572
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0005573
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006731
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015534
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT: DẪN NHẬP 5
I. TỪ NGỮ 8
II. NGUỒN GỐC HIỆN TƯỢNG NGÔN SỨ 12
III. ƠN GỌI VÀ TÁC VỤ NGÔN SỨ 20
IV. CÁC SÁCH NGÔN SỨ 35
V. LƯỢC TÓM ĐẠO LÝ CÁC NGÔN SỨ 42
VI. CÁC NGÔN SỨ THEO DÒNG LỊCH SỬ THÁNH 56
PHẦN HAI: TIỂU SỬ VÀ CHÚ GIẢI 63
- Sách A-mốt 63
- Sách Hô-sê 70
- Sách Mi-kha 79
- Sách I-sai-a 86
- Chú giải sách I-sai-a (ch.1-39) 95
- Những lời sấm về dân ngoại 132
- I-sai-a đệ nhị 137
- I-sai-a đệ tam (ch.56- 66) 176
- Phân tách tổng quát I-sai-a đệ tam 182
- Sách Giê-rê-mi-a 194
- Chú giải một số đoạn văn tiêu biểu 205
- Sách Ai-ca 220
- Sách Ba-rúc 222
- Thư của Giê-rê-mi-a 224
- Sách Xô-phô-ni-a 225
- Sách Na-khum 229
- Sách Kha-ba-cúc 230
- Sách Ê-dê-ki-en 232
- Chú giải một vài đoạn văn 241
- Sách Khác-gai 261
- Sách Da-ca-ri-a 265
- Sách Ma-la-khi 289
- Sách Ô-va-đi-a 297
- Sách Giô-en 299
- Sách Giô-na 308
- Sách Đa-ni-en 313
- Phần chú giải 319
CÁC SÁCH THAM KHẢO 346
MỤC LỤC 347