Các sách ngôn sứ
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000411
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 887
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ký hiệu các sách Kinh Thánh 7
Các chữ viết tắt 9
Dẫn nhập tổng quát 11
Sách I-sai-a 23
Sách Giê-rê-mi-a 221
Sách Ai ca 393
Sách Ba-rúc 421
Sách Ê-dê-ki-en 447
Sách Đa-ni-en 585
Sách Hô-sê 651
Sách Giô-en 683
Sách A-mốt 699
Sách Ô-va-đi-a 729
Sách Giô-na 737
Sách Mi-kha 747
Sách Na-khum 777
Sách Kha-ba-cúc 791
Sách Xô-phô-ni-a 807
Sách Khác-gai 825
Sách Da-ca-ri-a 835
Sách Ma-la-khi 873
Mục lục 887