Đền thánh Phú Nhai - Giáo phận Bùi Chu
Tác giả: Lm. Fx. Phạm Hoan Đạo
Ký hiệu tác giả: PH-D
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011000
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013558
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích