Lịch sử địa phận Bùi Chu
Tác giả: Lm. Trần Trần Huynh, Trần Vinh Đăng, Trần Đức Hoan, Vũ Lục Thủy
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006801
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 27
Số trang: 479
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006802
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 27
Số trang: 479
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010965
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 27
Số trang: 479
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012961
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 27
Số trang: 479
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012962
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 27
Số trang: 479
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 5
Phàm lệ 6
Sách tham khảo 10
Chương Một. Địa lý Địa phận Bùi Chu 13
Chương Hai. Địa phận Đàng Trong và địa phận Đàng Ngoài (1659) 23
Giáo sĩ dòng Tên đến giảng đạo tại Việt Nam 28
Địa phận Đàng Trong và địa phận Đàng Ngoài 30
Chương Ba. Địa phận Đông (1979 - 1848) 41
Đức cha Deydier Phan 42
Đức cha Raymudo Lezoli Cao 46
Đức cha Juan de Santa Crux Thập 47
Đức cha Thomas Sextri Tri 51
Đức cha Hilarius de Jesu 53
Đức cha Hernandez Tuấn 59
Đức cha Manuel Obelar Khâm 61
Đức cha Feliciano Alonso Phê 63
Đức cha Delgado Y 65
Đức cha Hermosill Vọng (Liêm) 71
Chương Bốn. Địa phận Trung (1848 - 1936) 83
Đức cha Dumingo Marti Gia 84
Đức cha Sanjurjo An 87
Đức cha Sampedro Xuyên 89
Đức cha Beriochoa Vinh 91
Đức cha Barnabas Cezon Khang 100
Phong trào Văn thân và phong trào Cần vương 103
Đức cha Riano Hòa 103
Đức cha Wenceslao Onate Thuận 106
Đức cha Fernandez Định 108
Đức cha Munagorri Trung 110
Địa phận Trung đổi tên thành địa phận Bùi Chu 110
Chương Năm. Các Thánh Tử Đạo địa phận Bùi Chu 125
Các vị truyền giáo ngoại quốc 125
Các vị quê Bùi Chu 133
Các vị phục vụ tại Bùi Chu 151
Chương Sáu. Địa phận Bùi Chu từ năm 1936 157
Đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn 157
Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi 166
Đức cha Giuse Phạm Năng Tĩnh 169
Đức cha Đaminh Lê Hữu Cung 171
Đức cha Giuse Vũ Duy Nhất 173
Chương Bảy. Sinh hoạt Tôn giáo 189
Tổ chức 189
Các hội đoàn công giáo 192
Phụng vụ 194
Chương Tám. Văn hóa Giáo dục 197
Chủng viện và trường học 197
Nhà in Phú Nhai 203
Học hội Ra Khơi 207
Nhạc đoàn Sao Mai 216
Trích Đaminh Bán nguyệt san 220
Chương Chín. 127 Giáo xứ Bùi Chu 225
Tổ chức tại tòa giám mục 225
127 giáo xứ trong địa phận Bùi Chu 230
Chương Mười. Bùi Chu trong tổng địa phận Sài Gòn 371
Chương Mười Một. Bùi Chu trong các đại phận Miền Đông, miền Tây, miền Trung 392
Chương Mười Hai. Bùi Chu taih hải ngoại 437
Các dòng tu gốc Bùi Chu 437
Các hội đồng hương Bùi Chu 446
Bảng chỉ dẫn 469