Kỷ yếu Báo Đáp
Tác giả: Toma Aquino Vũ Kim Long, Nguyễn Hoàng Công, Vũ Minh Thọ, Vũ Minh Yến
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007259
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 3
Đôi lời thân thưa 5
Những lời giới thiệu 7
CHƯƠNG I. LƯỢC SỬ LÀNG - XÃ BÁO ĐÁP 11
Lược sử làng - xã Báo Đáp 14
Đôi nét làng quê 23
CHƯƠNG II. BÁO ĐÁP ĐẤT VÀ NGƯỜI 43
Phong tục, tập quán, nghề nghiệp 44
Những người con ưu tú 91
CHƯƠNG 3. GIÁO XỨ - ĐỀN THÁNH BÁO ĐÁP XƯA VÀ NAY 145
Đôi dòng lịch sử 147
Nếp sống đạo 154
Các công trình xây dựng 169
Nhà xứ Báo Đáp 193
Giáo xứ đền thánh Báo Đáp - Tổ chức và điều hành 201
CHƯƠNG 4. ĐỒNG HƯƠNG BÁO ĐÁP 245
Hội Báo Đáp đồng hương Hải ngoại 247
Đồng hương Báo Đáp ở một số tỉnh thành 281
TÀI LIỆU THAM KHẢO 282