Lịch sử Giáo phận Phát Diệm (1901-2001)
Tác giả: Vinhsơn Trần Ngọc Thụ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016126
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016127
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức TGM Nguyễn Năng 3
lời giới thiệu của Ban Truyền thông Phát Diệm 5
Lời dẫn nhập 15
CHƯƠNG I: NHỮNG BƯỚC ĐƯỜNG THIÊN ĐỊNH 17
Thiên nhiên và những người con ưu tú đất Ninh Bình 17
Công cuộc khai nguyên miền đất Phát Diệm 21
Ngôi nhà thờ thứ nhất ở Đàng Ngoài 33
CHƯƠNG II: VIỆC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 33
Sơ lược Giáo phận Đàng Ngoài 33
Việc thành lập Giáo phận Phát Diệm 35
Phát Diệm lúc ban đầu 41
CHƯƠNG III: NHỮNG CƠ SỞ CẦN THIẾT 47
Quần thể thánh đường Phát Diệm - Cụ Sáu Trần Lục 47
Tiểu Chủng viện thánh Phaolô tại Phúc Nhạc 83
Trường Thử 94
Bệnh viện Phu Vinh 97
Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 99
Đại Chủng viện thánh Giuse tại Thượng Kiệm 116
Trường Trần Lục 124
Đan viện Châu Sơn 125
Nhà Phát Diệm tại Rôma 128
CHƯƠNG IV: CÁC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 138
Đức Giám mục Alexandre J.P Marcou Thành 150
Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng 163
Đức Giám mục Gioan Maria Phan Đình Phùng 188
Đức Giám mục Anselmô Tađêô Lê Hữu Từ 191
Đức Giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo 204
Đức Giám mục Giuse Lê Quý Thanh 215
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến 218
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến 221
CHƯƠNG V: CÁC CHA CHÍNH LINH MỤC THỪA SAI - CÁC LINH MỤC VIỆT NAM - CÁC THẦY GIẢNG 229
Các cha chính 229
Các linh mục thừa sao 233
Các linh mục Việt Nam 236
Các thầy giảng 246
CHƯƠNG VI: CÁC GIÁO XỨ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 251
Tổng quát về tài liệu và quá trình thành lập các giáo xứ 251
Xứ Bạch Liên 254
Xứ Tôn Đạo 258
Xứ Trì Chính 260
Xứ Hảo Nho 261
Xứ Ninh Bình 262
Xứ Bình Sa 264
Xứ Bình Hải 265
Xứ Khoan Dụ 267
Xứ Yên Bình 268
Xứ An Ngải 269
Xứ Yên Vân 270
Xứ Đồng Chưa 272
Xứ Hướng Đạo 273
Xứ Khiết Kỷ 274
Xứ Văn Hải 275
Xứ Phát Diệm 284
Xứ Vô Hốt 286
Xứ Cách Tâm 287
Xứ Dưỡng Điềm 289
Xứ Hoà Lạc 291
Xứ Lãng Vân 292
Xứ Phúc Lai 296
Xứ Như Sơn 298
Xứ Hiếu Thuận 298
Xứ Bình Hải 299
Xứ Sào Lâm 301
Xứ Cồn Thoi 302
Xứ Tùng Thiện 303
Xứ Hoài Lai 303
Xứ Bình Hoà 303
Xứ Tam Châu 304
Xứ Gia Lạc 304
Xứ Phúc Nhạc 305
Xứ Yên Liêu 306
Xứ Nam Biên 306
Xứ Yên Vân 307
Xứ Phúc Hải 308
CHƯƠNG VII: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 311
Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Bà thánh Đê) 312
Thánh Linh mục Phêrô Phanxicô Néron Bắc 320
Thánh Linh mục Gioan Đạt 321
Thánh Linh mục Loresô Nguyễn Văn Hưởng 324
Thánh Linh mục Phaolô Phạm Khắc Khoan 331
Thánh Linh mục Giuse Nguyễn Đình Nghi 339
Thánh Linh mục Phaolô Nguyễn Ngân 341
Thánh Linh mục Martinô Tạ Đức Thịnh 342
Thánh Thầy giảng Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh 346
Thánh Thầy Ggiảng Phêrô Lê Văn Hiếu 347
Thánh Thầy Giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự 349
Sách tham khảo 358