Phê phán lý tính thực hành
Phụ đề: Đạo đức học
Nguyên tác: Kritik der rraktischen vernunft
Tác giả: Immanuel Kant
Ký hiệu tác giả: KA-I
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009485
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 331
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013006
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 331
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Tựa  1
Lời dẫn nhập 19
Chú giải dẫn nhập: Lời tựa và lời dẫn nhập: 1 (A3-A32)  22
PHẦN I: HỌC THUYẾT CƠ BẢN VỀ LÝ TÍNH THUẦN TÚY THỰC HÀNH 37
QUYỂN I: PHÂN TÍCH PHÁP VỂ LÝ TÍNH THUẦN TÚY THỰC HÀNH 39
CHƯƠNG I: Về các nguyên tắc của lý tính thuần túy thực hành 39
§1: Định nghĩa 39
§2: Định lý I 42
§3: Định ]ý II 43
§4: Định lý III 50
§5: Vấn đề I 53
§6: Vấn đề II 54
§7: Quy luật cơ bản của lý tính thuần túy thực hành 56
§8: Định lý IV 60
I. Về sự diễn dịch những nguyên tắc cơ bản của lý tính thuần túy thực hành 71
II. Trong việc sử dụng thực hành, lý tính thu ẩn túy có thẩm quyền mở rộng phạm vi vốn không thể làm được trong việc sử dụng tư biện 82
Chú giải dẫn nhập: Chương I (Quyển I): 2 (A35-A100) 92
CHƯƠNG II:   
Khái niệm về một số đối tượng của lý tính thuần túy thực hành 107
Bảng các phạm trù của sự tự do  119
Về điển hình luận (Typik) của năng lực phán đoán thuần túy thực hành 121
Chú giải dẫn nhập: Chương II (Quyến I): 3 (A101-A126)  127
CHƯƠNG III:   
Về những động cơ của lý tính thuần túy thực hành 139
Khảo sát phê phán đối với phân tích pháp về lý tính thuần túy thực hành 162
Chú giải dẫn nhập: Chương III (Quyển I): 4 (A127-A191) 186
QUYỂN II: BIỆN CHỨNG PHÁP CỦA LÝ TÍNH THUẦN TÚY THỰC HÀNH  197
CHƯƠNG I:   
Về một phép biện chứng của lý tính thuần túy thực hành nói chung 199
CHƯƠNG II:   
Về biện chứng pháp của lý tính thuần túy trong việc địng nghĩa về "sự Thiện-tối cao" 205
I. Nghịch lý (Antinomie) của lý tính thực hành 209
II. Giải quyết có tính phê phán về nghịch lý của lý tính thực hành 210
III. Về tính thứ nhất (Primat) của lý tính thuần túy thực hành trong sự nối kết của nó với lý tính tư biện 217
IV. Về sự bất từ của linh hổn như là một định đề (Postulat) của lý tính thuần túv thực hành 220
V. Sự hiện hữu của Thượng đế như là một định đề của lý tính thuần túy thực hành 222
VI. Về các định đề của lý tính thuần túy thực hành nói chung 232
VII. Tai sao vẫn có thể quan niệm một sự mở rộng lý tính thuần túy về phương diện thực hành mà không đồng thời mở rộng nhận thức về phương diện tư biện? 235
VIII. Về lòng tin từ một nhu cẩu của lý tính thuần túy 244
IX. Về sự tương ứng sáng suốt giữa các quan năng nhận thức của con người với vận mệnh thực hành của mình 250
Chú giải dẫn nhập: Phần I, Quyển II: 5 (A192-A266) 253
PHẦN II: HỌC THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP CỦA LÝ TÍNH THUẦN TÚY THỰC HÀNH 265
Kết luận 278
Chú giải dẫn nhập: Phần II: 6 (A267-A292) 281
Bảng chỉ mục tên riêng 285
Bảng chỉ mục vấn đề và nội dung thuật ngữ 287
Thư mục chọn lọc 301
Phụ lục: Danh mục chi tiết các tác phẩm đã xuất bản của I. Kant từ 1747 đến 1967, nguyên bản tiếng Đức và bản dịch tiếng Anh 315