Đạo đức học
Phụ đề: Triết lý về cuộc sống
Tác giả: Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3
Từ khóa: Triết học, Đạo đức, Lương tâm, Quy luật

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015644
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015645
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015758
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
Từ kinh nghiệm đạo đức đến vấn đề đạo đức 5
1. Kinh nghiệm đạo đức 6
2. Vấn đề đạo đức 8
CHƯƠNG I: ĐẠO ĐỨC HỌC LÀ GÌ?  
1. Tên gọi 12
2. Định nghĩa và phân loại 17
3. Tính chính đáng của đạo đức học 27
4. Đạo đức học và các bộ môn khác 33
4.1. Đạo đức học và các ngành triết học suy lý 33
4.1.1. Đạo đức học với luận lý học và thẩm mỹ học 34
4.1.2. Đạo đức học với siêu hình học 35
4.1.3. Đạo đức học với nhân loại học 38
4.2. Đạo đức học với khoa học 40
CHƯƠNG II: CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC  
1. Sự thiện 45
1.1. Khái niệm thiện 46
1.2. Phẩm trật các sự thiện 52
1.2.1. Các sự thiện vật chất 52
1.2.2. Các sự thiện thể lý 53
1.2.3. Các sự thiện tinh thần 53
1.2.4. Các sự thiện xã hội 57
1.2.5. Các sự thiện luân lý 55
1.2.6. Sự thiện tuyệt đối 55
1.3. Sự ác trong tương quan với sự thiện 57
1.3.1. Bản chất và nguyên lý các sự ác 59
1.3.2. Phân loại sự ác 62
2. Giá trị đạo đức 65
2.1. Khái niệm giá trị 65
2.2. Sự nhận thức các giá trị đạo đức 68
2.2.1. Chứng từ của ý thức tập thể 68
2.2.2. Chứng từ của ý thức cá nhân 70
2.3. Nền tảng của giá trị đạo đức 73
2.4. Các đặc tính của giá trị đạo đức 76
3. Mục đích hay cứu cánh 80
3.1. Mục đích nói chung 81
3.1.1. Khái niệm 81
3.1.2. Phân loại 82
3.1.3. Giá trị đạo đức của mục đích 84
3.2. Mục đích tối hậu hay cùng đích 85
3.2.1. Sự thực hữu của mục đích tối hậu 85
3.2.2. Bản chất của mục đích tối hậu 86
3.2.3. Hai khía cạnh của mục đích tối hậu 87
CHƯƠNG III: QUY LUẬT ĐẠO ĐỨC  
1. Quy luật đạo đức nói chung 92
1.1. Khái niệm  92
1.2. Quy luật và giá trị 94
1.3. Những đặc tính của quy luật đạo đức 97
1.3.1. Tính khách quan 97
1.3.2. Tính bó buộc 98
1.3.3. Tính phổ quát và bất biến 101
2. Luật tự nhiên 105
2.1. Luật tự nhiên và luật vĩnh cửu 106
2.2. Luật tự nhiên 109
2.2.1. Nền tảng của luật tự nhiên 111
2.2.2. Bản chất của luật tự nhiên 119
2.3. Luật tự nhiên và luật thiết định 122
CHƯƠNG IV: Ý THỨC ĐẠO ĐỨC HAY LƯƠNG TÂM  
1. Vấn đề lương tâm trong bối cảnh văn hoá hiện nay 128
2. Lương tâm là gì? 137
2.1. Khái niệm lương tâm trong các nền văn hoá cổ truyền 137
2.2. Phân biệt ý thức đạo đức và ý thức tâm lý 142
2.3. Những yếu tố cấu thành lương tâm 146
2.3.1. Yếu tố tri thức 147
2.3.2. Yếu tố tình cảm 148
2.3.3. Yếu tố hoạt động 149
2.4. Bản chất của lương tâm 150
3. Nguồn gốc của lương tâm 154
3.1. Các quan điểm khác nhau về nguồn gốc của lương tâm 155
3.1.1. Quan điểm bẩm sinh 155
3.1.2. Quan điểm duy nghiệm 158
3.1.3. Quan điểm tiến hoá 161
3.1.4. Quan điểm phân tâm học 163
3.1.5. Quan điểm duy xã hội 167
3.2. Phê bình 169
4. Những hình thức biểu lộ của lương tâm 170
4.1. Sự giằng co 171
4.2. Ân hận 174
4.3. Hối hận 176
4.4. Sự phẫn nộ 177
4.5. Sự kính trọng 178
5. Giá trị của lương tâm 180
5.1. Các quan điểm khác nhau về giá trị của lương tâm 180
5.2. Giá trị thực của lương tâm 182
5.3. Sự bó buộc của lương tâm 184
6. Tự do lương tâm và bổn phận đào tạo lương tâm 188
6.1. Quyền tự do lương tâm 188
6.2. Bổn phận đào tạo lương tâm 190
6.3. Một số quy luật và nguyên tắc giúp đào tạo lương tâm chắc chắn 192
6.3.1. Các quy luật ưu tiên 192
6.3.2. Các nguyên tắc phản xạ 194
CHƯƠNG V: CUỘC SỐNG ĐẠO ĐỨC  
1. Hành động đạo đức 198
1.1. Hành động đạo đức dưới khía cạnh tâm lý 198
1.1.1. Hành động nhân sinh và hành động nhân linh 199
1.1.2. Những điều kiện tâm lý của hành động nhân linh 201
1.2. Những yếu tố tạo nên luân lý tính của hành động đạo đức 209
1.2.1. Đối tượng 209
1.2.2. Các hoàn cảnh 211
1.2.3. Mục đích 212
1.2.4. Nhận định về các cấu tố trên đối với một hành động cụ thể 214
2. Nhân đức 216
2.1. Khái niệm về nhân đức 218
2.2. Các đặc điểm của nhân đức 228
2.2.1. Tính trung dung 228
2.2.2. Tính duy nhất và liên lập 231
2.3. Vai trò của nhân đức trong đời sống đạo đức 236
3. Xây dựng cuộc sống đạo đức 240
3.1. Đời sống đạo đức và lịch sử tính của con người 241
3.2. Đời sống đạo đức trong các quan niệm Đông Tây 243
CHƯƠNG VI: ĐỨC VÀ PHÚC  
1. Tương quan giữa đức hạnh và đạo đức 253
1.1. Quan điểm cứu cánh và giá trị 255
1.1.1. Quan điểm cứu cánh 255
1.1.2. Quan điểm chính trị 259
1.2. Hạnh phúc là kết quả của đức hạnh 263
2. Sự hoà điều cuối cùng giữa đức và phúc hay vấn đề công - tội, thưởng - phạt 266
2.1. Công - tội 267
2.2. Thưởng - phạt 269
2.2.1. Các hình thức thưởng phạt 270
2.2.2. Luân lý tính của việc thưởng phạt 273
2.2.3. Mục đích và sự cần thiết của việc thưởng phạt 275
2.2.4. Những luận cứ biện minh cho việc thưởng phạt 277
2.2.5. Việc thưởng phạt ở đời sau 280
Kết luận 285
Các sách tham khảo chính 291