Dẫn nhập triết học về đạo đức
Tác giả: Gioan Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 170 - Triết học đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015733
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015734
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015735
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ ĐẠO ĐỨC HỌC 11
1. Đạo đức học nghiên cứu điều gì? 12
1.1. Phạm vi của đạo đức học 12
1.2 Đối tượng nghiên cứu của đạo đức học 15
1.3. Sự phân biệt "luân lý" và "đạo đức" 18
2. Thiện hảo luân lý xét như nền tảng của đạo đức 22
2.1. Thiện hảo - đối tượng của ý chí 23
2.2. Thiện hảo - cứu cánh của hành động 24
2.3. Thiện hảo - hạnh phúc và đức hạnh 27
2.4. Thiện hảo luân lý và giá trị 29
3. Tính luân lý của hiện hữu người - dữ kiện tự nhiên và sự thủ đắc cá nhân 31
3.1. Khuynh hướng tự nhiên của tinh thần với tính luân lý 33
3.2. Nền tảng nhân luận của tính luân lý 34
3.3. Nhân vị và luân lý đạo đức 36
3.4. Tình cảm và đạo đức 39
4. Nguồn quy chiếu của tính luân lý 40
4.1. Đối tượng của hành động 41
4.2. Ý hướng của chủ thể hành động 42
4.3. Hoàn cảnh 44
4.4. Một vài lý thuyết đạo đức nền tảng khách quan 45
5. Đời sống đức hạnh và tham dục 46
5.1. Một vài lối hiểu về tham dục 47
5.2. Mối tương quan giữa tham dục và ý chí 50
CHƯƠNG II: MỘT VÀI LẬP TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG 55
1. Thời kỳ Thượng cổ 56
1.1. Mẫu thức luân lý theo Platone 57
1.2. Luận về đạo đức theo Aristotele 60
1.3. Mô hình đạo đức theo thuyết khắc kỷ 66
1.4. Mô hình đạo đức theo thuyết khoái cảm Epicuro 71
2. Thời kỳ Trung cổ 75
2.1. Mô hình đạo đức theo Augustino 76
2.2. Mô hình đạo đức theo Tômaso d'Aquino 82
3. Thời Hiện đại 86
3.1. Baruch Spinoza 86
3.2. Đạo đức học theo Immanuel Kant 94
3.3. Thuyết "Công lợi" về đạo đức 102
3.4. Mô hình đạo đức theo Nietzsche 107
CHƯƠNG III: LUẬT LUÂN LÝ VÀ LƯƠNG TÂM 113
1. Luật luân lý 114
1.1. "Luật" muốn nói điều gì? 115
1.2. Luật tự nhiên 118
1.3. Luật luân lý tự nhiên 121
1.4. Luật tự nhiên và luật chế định 124
2. Lương tâm 127
2.1. "Lương tâm" hàm ý điều gì? 129
2.2. Lương tâm và luật luân lý tự nhiên 134
2.3. Lương tâm sai lầm và lương tâm hồ nghi 139
CHƯƠNG IV: CÁC NHÂN ĐỨC LUÂN LÝ 143
1. Nhân đức là gì"? 145
1.1. Khái niệm "nhân đức" 145
1.2. Một vài dấu ấn trong lịch sử tư tưởng 149
2. Một số nhân đức chính 154
2.1. Đức cẩn trọng (khôn ngoan: 156
2.2. Đức tiết độ 160
2.3. Đức dũng mạnh 164
2.4. Đức công bình 166
CHƯƠNG V: MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC NGÀY NAY 171
1. Đạo đức trong nhãn quan hiện đại và hậu hiện đại 172
1.1. Một nền đạo đức duy con người lý trí 173
1.2. Một vài biến cố đạo đức hậu hiện đại 176
2. Khủng hoảng đạo đức thời hậu hiện đại 180
2.1. Sự không chắc chắn đạo đức 181
2.2. Sự tiến thoái lưỡng nan về đạo đức 185
2.3. Hậu hiện đại - đạo đức không quy tắc đạo đức 189
3. Một hướng đi cho đạo đức sinh học 191
3.1. Kinh nghiệm luân lý và đạo đức sinh học 192
3.2. Sự phức tạp và sự hoàn thiện của con người 195
Sách tham khảo 201