Cao đẳng giáo lý: Bí tích học, Thánh mẫu học, Cánh chung học
Phụ đề: Giáo lý dành cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7,8,9
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009039
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013370
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TẬP 7: BÍ TÍCH HỌC  
CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT 13
1. Bí tích, dấu chỉ của Đức tin 14
2. Bí tích, dấu chỉ của Đức Kitô 18
3. Bí tích, dấu chỉ của ơn cứu độ 23
4. Bí tích, dấu chỉ của Giáo Hội 28
5. Á bí tích 32
CHƯƠNG 2: BÍ TÍCH THÁNH TẨY 37
1. Thánh Tẩy, Bí tích của đức tin 37
2. Thánh Tẩy, Bí tích của đời sống mới 40
3. Bí tích Thánh Tẩy, cửa vào Giáo hội 46
4. Vấn đề rửa tội trẻ sơ sinh 51
CHƯƠNG 3: BÍ TÍCH THÊM SỨC 57
CHƯƠNG 4: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 68
1. Thánh Thể, lễ tế tạ ơn Chúa Cha 68
2. Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể 76
3. Bí tích Thánh Thể, tưởng niệm hy tế của Chúa Giêsu Kitô 85
4. Thánh Thể, Bí tích hiệp nhất và bác ái 92
5. Cấu trúc việc cử hành bí tích Thánh Thể 103
CHƯƠNG 5: BÍ TÍCH CÁO GIẢI 105
1. Sám hối cá nhân 106
2. Sám hối bí tích 114
3. Ân xá 122
CHƯƠNG 6: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 126
CHƯƠNG 7: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 139
CHƯƠNG 8: BÍ TÍCH HÔN NHÂN 152
1. Hôn nhân, Bí tích của Giao Ước Mới 152
2. Những đặc tính cốt yếu của hôn nhân 164
3. Hôn nhân hỗn hợp 172
TẬP 8: THÁNH MẪU HỌC  
CHƯƠNG 1: ĐỨC MARIA THAM DỰ VÀO MẦU NHIỆM TIN MỪNG 181
CHƯƠNG 2: ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA, MẸ NHÂN LOẠI 191
1 Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 191
2. Đức Maria, Mẹ nhân loại 194
CHƯƠNG 3: ĐỨC MARIA, MẸ ĐỒNG TRINH 199
1. Một dữ kiện lịch sử khó xác định 199
2. Một ý nghĩa thần học sâu xa 206
CHƯƠNG 4: ĐỨC MARIA, ĐẦY ƠN PHÚC, ĐƯỢC ĐƯA VỀ TRỜI 210
1. Đức Maria, dấu chỉ việc thánh hóa qua ân sủng 212
2. Đức Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng 216
TẬP 9: CÁNH CHUNG HỌC  
CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI TRÔNG ĐỢI ĐIỀU GÌ 225
CHƯƠNG 2: CHẾT VÀ SỐNG LẠI 232
1. Sự chết trong viễn tượng Kitô giáo 232
2. Một cuộc sống sau cái chết? 239
3. Việc kẻ chết sống lại 252
4. Chúa quang lâm và phán xét chung 260
CHƯƠNG 3: ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU 273
1. Trời hay là thiên đàng 273
2. Hỏa ngục 278
3. Luyện ngục 283
4. Trời mới và đất mới 287