Cao đẳng giáo lý: Con người và Thiên Chúa
Phụ đề: Sách giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000168
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000774
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001134
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004878
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010327
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Chương 1: Mầu nhiệm con người 11
Chương 2: Một vài giải đáp 15
1. Khoa học 15
2. Những vũ trụ quan 17
Chương 3: Tôn giáo 22
1. Giải đáp của tôn giáo 22
2. Phê bình tôn giáo 24
3. Canh tân tôn giáo 27
Chương 4: Những con đường nhận biết Thiên Chúa 30
1. Con người hướng về Thiên Chúa 30
2. Nhận biết Thiên Chúa trong lịch sử loài người 34
3. Nhận biết Thiên Chúa trong Thánh Kinh 38
4. Giáo lý của Giáo hội về việc nhận biết Thiên Chúa qua con đường tự nhiên 39
5. Thiên Chúa hiện hữu, có bằng chứng không? 41
Chương 5: Mầu nhiệm Thiên Chúa 48
1. Thiên Chúa ẩn mặt 48
2. Hình ảnh và so sánh 52
Chương 6: Mạc khải và đức tin 55
1. Mặc khải: Thiên Chúa đến với con người 55
2. Đức tin: Con người đến với Thiên Chúa 60
Chương 7: Chúng tôi tin 67
1. Giáo hội, cộng đoàn những người tin, truyền đạt đức tin 67
2. Thánh Kinh, tài liệu nền tảng và linh hồn của việc truyền đạt đức tin 73
3. Thánh Truyền và các truyền thống 80
4. Tín điều có cần không? 89