Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo
Nguyên tác: Compendium of the Social Doctrine of the Church
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy Ban Bác Ái Xã Hội
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 10

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000014
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 22
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002834
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 22
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005157
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005158
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005159
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006500
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 379
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006501
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 379
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006502
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 379
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006503
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 379
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006504
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 379
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Hồng y Angelo Sodano 19
Lời giới thiệu của Hồng y Renato Rafaele Martino 23
Lời nói đầu 25
Các chữ viết tắt 27
Ký hiệu các sách Thánh Kinh 28
a. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba 29
b. Ý nghĩa của tài liệu này 32
c. Đề phục vụ sự thật toàn vẹn về con người 36
d. Trong dấu hiệu của liên đới, tôn trọng và yêu thương 39
I. Hoạt động giải phóng của Thiên Chúa trong lịch sử dân Israel 43
a. Sự hiện diện vô điều kiện của Thiên Chúa 43
b. Nguyên tắc sáng tạo và hành động tặng không của Thiên Chúa 47
II. Đức Giê-su Ki-tô, sự hoàn thành kế hoạch yêu thương của Chúa Cha 48
Quan hệ giữa Thiên Chúa với loài người được thực hiện. 48
b. Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi 49
a. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc và mục tiêu của con người 52
b. Sự cứu độ của Ki-tô giáo: Dành cho hết mọi người và cho con người toàn diện 54
c. Môn đệ của Đức Ki-tô là một thụ tạo mới 56
d. Ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập 58
IV. Kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo Hội 60
a. Giáo Hội, là dấu hiệu và người bảo vệ sự siêu việt của con người 60
b. Giáo Hội, nước Chúa và sự đổi mới các quan hệ xã hội 62
c. Trời mới và đất mới 65
I. Công cuộc Phúc Âm hóa và học thuyết xã hội 69
a. Giáo Hội, nơi Thiên Chúa ở với con ngươi 69
b. Lấy Tin Mừng thâm nhập và làm phong phú xã hội 71
c. Là một cách biểu hiện tác vụ giangr dạy của Giáo Hội 73
d. Các quyền hạn và nghĩa vụ của Giáo Hội 75
II. Bản chất của học thuyết xã hội Công giáo 77
a. Một sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin 77
b. Trong sự đối thoại thân tình với mọi ngành kiến thức 79
c. Là một cách biểu hiện tác vụ giảng dạy của Giáo Hội 81
d. Dành cho một xã hội đã được hòa giải trong công lý và tình yêu 82
e. Một thông điệp gửi cho con cái Giáo Hội và gửi cho nhân loại 84
f. Vừa liên tục vừa đổi mới 85
III. Các học thuyết xã hội của Giáo hội trong thời đại chúng ta: Các ghi chú lịch sử 87
a. Khởi đầu một lộ trình 87
b. Từ thông điệp Rerom Novarum đến hôm nay 88
c. Dưới ánh sáng và sự thúc đẩy của Tin Mừng 97
I. Học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị 99
II. Con người "hình ảnh Thiên Chúa" (Imago Dei) 100
a. Những thụ tạo theo hình ảnh Thiên Chúa 100
b. Bi kịch của tội 104
c. Tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ 107
III. Những khía cạnh đa dạng của con người 109
A. Tính thống nhất của con người 111
B. Con người mở ra với siêu việt và độc nhất vô nhị 112
a. Mở ra với siêu việt 112
b. Độc đáo và không thể sao chép 113
c. Tôn trọng nhân phẩm 114
C. Sự tự do của con người 116
a. Giá trị và giới hạn của tự do 116
b. Tự do liên kết với sự thật và luật tự nhiên 117
D. Phẩm giá bình đẳng của mọi người 120
E. Bản tính xã hội của con người 122
IV. Nhân quyền 124
a. Giá trị của nhân quyền 124
b. Xác định các quyền cách riêng rẽ 126
c. Quyền lợi và nghĩa vụ 127
d. Quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia 127
e. Lấp đầy khoảng cách giữa chữ viết và tinh thần 129
I. Ý nghĩa và sự thống nhất 131
II. Nguyên tắc công ích 133
a. Ý nghĩa và những hệ luận đầu tiên 133
b. Trách nhiệm của mọi người đối với công ích 134
c. Các nhiệm vụ của cộng đồng chính trị 135
III. Mục tiêu phổ quát của của cải 136
a. Nguồn gốc và ý nghĩa 136
b. Mục tiêu phổ quát của của cải và quyền tư hữu 139
b. Mục tiêu phổ quát của của cải và sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo 143
IV. Nguyên tắc bổ trợ 145
a. Nguồn gốc và ý nghĩa 145
b. Những chỉ dẫn cụ thể 147
V. Sự tham gia 148
a. Ý nghĩa và giá trị 148
b. Tham gia và dân chủ 149
VI. Nguyên tắc liên đới 150
a. Ý nghĩa và giá trị 150
b. Liên đới, một nguyên tắc xã hội và là một đức tính luân lý 151
c. Liên đới và sự phát triển chung của nhân loại 152
d. Liên đới trong cuộc đời và thông điệp của Đức Giê-su Ki-tô 153
VII. Các giá trị căn bản của ddowid sống xã hội 154
a. Quan hệ giữa các nguyên tắc và các giá trị 154
b. Sự thật 155
c. Tự do 156
d. Công lý 157
VIII. Con đường tình yêu 158
I. Gia đình, xã hội tự nhiên đầu tiên 163
a. Gia đình quan trọng đối với con người 164
b. Gia đình quan trọng đối với xã hội 166
II. Hôn nhân, nền tảng của gia đình 167
a. Giá trị của hôn nhân 167
b. Bí tích hôn nhân 169
III. Chủ thể tính xã hội của gia đình 171
a. Tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị 171
b. Gia đình là thánh điện của sự sống 177
c. Nhiệm vụ giáo dục 182
d. Phẩm giá và quyền lợi của con cái 185
IV. Gia đình là chủ thể tích cực tham gia vào đời sống xã hội 186
a. Liên đới trong gia đình 186
CHƯƠNG SÁU LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI  
I.  NHỮNG KHÍA CẠNH THÁNH KINH  191
a.  Bổn phận canh tác và chăm sóc trái đất  191
b.  Đức Giêsu, con người lao động  194
c.  Bổn phận lao động  196
II.GIÁ TRỊ TIÊN TRI CỦA THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM 198 198
III.  PHẨM GIÁ CỦA LAO ĐỘNG  200
a.  Những chiều hướng chủ quan và khách quan của lao động 200
b.  Quan hệ giữa lao động và tư bản  203
c.  Quyền tham gia quản lý lao động  206
d.  Quan hệ giữa lao động và tư hữu  207
e.  Nghỉ ngơi  208
IV.  QUYỀN LAO ĐỘNG  210
a.  Lao động là cần thiết  210
b.  Vai trò của Nhà Nước và xã hội dân sự trong việc phát huy quyền lao động 211
c.  Gia đình và quyền lao động  213
d.  Phụ nữ và quyền lao động  213
e.  Lao động trẻ em 214
f.  Vấn đề nhập cư và lao động  215
g.  Thế giới nông nghiệp và quyền lao động  216
V. CÁC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG  217
a.  Phẩm giá người lao động và việc tôn trọng các quyền lợi của người lao động 217
b.  Quyền được hưởng lương công bằng và được phân chia lợi tức  218
c.  Quyền đình công  219
VI. SỰ LIÊN ĐỚI GIỮA NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG  220
a.  Tầm quan trọng của các nghiệp đoàn  220
b.  Những hình thức liên đới mới mẻ  221
VII. “NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ” CỦA THẾ GIỚI LAO ĐỘNG HIỆN NAY 222
a.  Một giai đoạn chuyển tiếp làm nên lịch sử 222
b.  Học thuyết xã hội và “những điều mới mẻ”  226
CHƯƠNG BẢY ĐỜI SỐNG KINH TẾ CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH 231
£. Con người, sự nghèo nàn và sự giàu có  231
bL Của cải có là để được chia sẻ  235
I. LUÂN LÝ VÀ KINH TẾ  236
I. SÁNG KIẾN GÁ NHÂN VÀ SÁNG KIẾN KINH DOANH  240
a.  Doanh nghiệp và các mục tiêu của doanh nghiệp 241
b.  Vai trò của các nhà chủ doanh nghiệp và việc quản lý  244
IV.CÁC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ PHỤC vụ CON NGƯỜI  246
a.  Vai trò của thị trường tự do  246
b.  Hành động của Nhà Nước  249
c.  Vai trò của các đoàn thể trung gian  252
d.  Tiền tiết kiệm và hàng tiêu dùng  253
V.  “NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ” TRONG LĨNH vực KINH TẾ  254
a.  Toàn cầu hoá: những cơ may và rủi ro  254
b.  Hệ thống tài chính quốc tế  258
c.  Vai trò của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên kinh tế toàn cầu 260
d.  Một sự phát triển toàn diện trong tình liên đới  262
e.  Nhu cầu cần phải được đào tạo nhiều hơn nữa về giáo dục và văn hóa 263
CHƯƠNG TÁM CỘNG ĐỔNG CHÍNH TRỊ  
I.  CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH  265
a.  Sự cai trị của Thiên Chúa 265 265
b.  Đức Giêsu và quyền hành chính trị  266
c.  Các cộng đồng Kitô hữu sơ khai  267
II.NỀN TẢNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ  270
a.  Cộng đồng chính trị, con người và dân tộc 270
b.  Bênh vực và phát huy các quyền con người  273
c.  Đời sống xã hội dựa trên tình hữu nghị giữa các công dân  274
III. QUYỀN HÀNH CHÍNH TRỊ  276
a.  Nền tảng của quyền hành chính trị 276
b.  Quyền hành xét nhự một sức mạnh luân lý 277
c.  Quyền phản đối theo lương tâm  279
d.  Quyền phản kháng  279
e.  Chế tài  280
IV. HỆ THỐNG DÂN CHỦ   283
a.  Các giá trị và nền dân chủ  283
b.  Các cơ quan và nền dân chủ  285
c.  Những yếu tố luân lý của vị đại diện chính trị  285
d.  Các công cụ giúp tham gia chính trị 287
e.  Thông tin và dân chủ  287
V. CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ PHỤC VỤ XÃ HỘI DÂN SỰ  289
a.  Giá trị của xã hội dân sự  289
b.  Thế ưu tiên của xã hội dân sự  290
c.  Áp dụng nguyên tắc bổ trợ  290
VI. NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO  291
A.  Tự DO TÔN GIÁO, MỘT QUYỂN CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI  291
B.  GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ CỘNG ĐỔNG CHÍNH TRỊ  293
a.  Tự trị và độc lập  293
b.  Hợp tác    294
CHƯƠNG CHÍN CỘNG ĐỔNG QUỐC TỂ  
I.  CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH  297
a.  Sự thống nhất của gia đình nhân loại  297
b.  Đức Giêsu Kitô, nguyên mẫu và nền tảng của nhân loại mới  298
c.  Thiên chức phổ quát của Kitô giáo  299
II. CÁC QUY TẮC CĂN BẢN CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TỂ  301
a.  Cộng đồng quốc tế và các giá trị  301
b.  Các quan hệ phải được xây dựng trên sự hài hoà giữa trật tự pháp lý và trật tự luân lý 302
III.TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ  304
a.  Giá trị của các tổ chức quốc tế 305
b.  Tư cách pháp nhân của Toà Thánh  307
IV.  SỰ CỘNG TÁC QUỐC TỂ ĐỂ GIÚP PHÁT TRIỂN  309
a.  Cộng tác để bảo đảm quyền phát triển 309
b.  Đấu tranh chống nghèo đói  311
c.  I\lợ nước ngoài  311
CHƯƠNG MƯỜI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
I.  CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH  313
II. CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ CỦA THỤ TẠO  316
III. KHỦNG HOẢNG TRONG QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 320
IV. MỘT TRÁCH NHIỆM CHUNG  323
a.  Môi trường, một tài sản tập thể  323
b.  Sử dụng công nghệ sinh học  327
c.  Môi trường và việc chia sẻ của cải  331
d.  Những lối sống mới  334
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: CÔ VŨ HÒA BÌNH  
I.  CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH  337
II. HOÀ BÌNH: KẾT QUẢ CỦA CÔNG LÝ VÀ BÁC ÁI  340
III. CHIẾN TRANH: MỘT SỰ THẤT BẠI CỦA HOÀ BÌNH 341
a.  Sự phòng thủ hợp pháp 341
b.  Bảo vệ hoà bình  345
c.  Nghĩa vụ bảo vệ người vô tội  346
d.  Các biện pháp chống lại những người đe doạ nền hoà bình 348
e.  Giải trừ quân bị  348
f.   Lên án chính sách khủng bố 351
IV. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI VÀO HOÀ BÌNH  353
PHẦN BA  
CHƯƠNG MƯỜI HAI HỌC THUYẾT XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI  
I.  HOẠT ĐỘNG MỤC vụ TRONG LĨNH VỰA XÃ HỘI  359
a.  Học thuyết xã hội và sự hội nhập văn hoá bằng lòng tin  359
b. Học thuyết xã hội và hoạt động mục vụ xã hội 361
c.  Học thuyết xã hội và việc đào tạo  363
d. Khuyến khích đối thoại 366
e.  Những chủ thể của hoạt động mục vụ xã hội 368
II. HỌC THUYẾT XÃ HỘI VÀ SỰ DẤN THÂN  
CỦA'tín Hữu giáo dấn  370
a.  Tín hữu giáo dân  370
b. Linh đạo giáo dân  372
c.  Hành động thận trọng  373
d. Học thuyết xã hội và các hiệp hội giáo dân  374
e.  Phục vụ trong những khu vực khác nhau của đời sống xã hội 375
1.  Phục vụ con người  376
2.  Phục vụ trong lĩnh vực văn hoá  374
3.  Phục vụ trong lĩnh vực kinh tế  377
4.  Phục vụ trong lĩnh vực chính trị  383
KẾT LUẬN VI MỘT NỀN VĂN MINH TÌNH YÊU 384
a.  Giáo Hội giúp đỡ con người ngày nay  394
b. Khởi đầu lại từ niềm tin vào Đức Kitô 395
c.  Niềm hy vọng vững bền  396
d. Xây dựng “nền văn minh tình yêu”  397
PHẦN MỤC LỤC  
1.  Mục lục chú thích  401
2.  Mục lục tham khảo  449
Thánh Kinh  449
Các Công Đồng Chung  456
Các tài liệu Giáo Hoàng  457
Các tài liệu Giáo Hội, các Bộ, các Hội đồng Giáo hoàng  467
Các nhà Thần học, văn sĩ Công Giáo, Văn kiện quốc tế  473
3.  Mục lục hình ảnh  475
4.  Mục lục phân tích chủ đề  479