Dẫn nhập vào giáo huấn xã hội của Giáo hội
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005236
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005237
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005238
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010399
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Bài 1. Dẫn nhập 9
I. Giáo huấn xã hội là gì 11
II. Tại sao tôi phải quan tâm đến GHXH? 15
Mục 1. Nguồn gốc giáo huấn xã hội 15
Mục 2. Sự thành hình giáo huấn xã hội 18
I. Những giáo huấn cổ tuyền 19
II. Những vấn đề hiện đại 21
Mục 3. Bản chất giáo huấn xã hội 32
I. Tiến triển trong việc xác định bản chất GHXH 33
II. Giá trị của GHXH 34
Mục 4. Phương pháp xây dựng giáo huấn xã hội 40
Mục 5. Những nguyên tắc căn bản của giá huấn xã hội 42
I. Khái niệm 43
II. Những nguyên tắc căn bản của GHXH theo sách TLHT 47
Mục 6. NHững đề tài giáo huấn xã hội 60
I. Dẫn nhập 60
II. Sơ lược phần thứ nhất cuấn sách TLHT 61
Phụ lục I. Danh sách các văn kiện của Giáo Hội bàn về xã hội 64
Phụ lục II. Giáo huấn xã hội trong sách giáo lý Hội thánh Công giáo 66
Bài 2. Giáo huấn xã hội của Giáo hội về gia đình 69
Mục 1. Gia đinh theo sách tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội 70
Đoạn 1. Gia đình, Xã hội tự nhiên thứ nhất 71
Đoạn 2. Hôn nhân, nền tảng của gia đình 73
Đoạn 3. Gia đình chủ thể xã hội 75
Đoạn 4. Gia đình, tác nhân của đời sống xã hội 82
Đoạn 5. Xã hội phục vụ gia đình 84
Mục 2. Nhận xét 85
I. Những đe dọa định chế hôn nhân và gia đình 85
II. Cách lập luận 87
III. Những điểm cần đào sâu 89
IV. Hỏi đáp 92
Bài 3. Giáo huấn xã hội của Giáo hội về lao động 93
Mục 1. Sách tóm lược giáo huấn xã hội 93
I. Khía cạnh Kinh Thánh 94
II. Giá trị tiên tri của thông điệp Rerum novarum 97
III. Phẩm giá của lao động 98
IV. Quyền làm việc 102
V. Những quyền lợi của các công nhân 105
VI. Tình liên đới giữa các công nhân 106
VII. Những điều mới "Res novae" trong thế giới lao động 107
Mục 2. Nhận xét 110
I. Khái niệm 111
II. Giá trị lao động 115
III. Lao động và GHXH 121
Bài 4. Giáo huấn xã hội của Giáo hội về kinh tế 127
Mục 1. Sách tóm lược giáo huấn xã hội 127
I. Khía cạnh Kinh Thánh 128
II. Luân lý và kinh tế 130
III. Sáng kiến tư nhân và doanh nghiệp 132
IV. Những định chế kinh tế phục vụ con người 135
V. Những điều mới mẻ trong lãnh vực kinh tế 139
Mục 2. Nhận xét 145
I. Khái niệm về kinh tế 146
II. Những chủ đề suy tư về kinh tês 151
III. Dưới ánh sáng Lời Chúa 167
Bài 5. Cộng đồng chính trị 175
Mục 1. Sách tóm lược giáo huấn xã hội 175
I. Những khía cạnh Kinh Thánh 176
II. Nền tảng và mục đích của cộng đồng chính trị 178
III. Quyền bính chính trị 182
IV. Chế độ dân chủ 187
V. Cộng đồng chính trị nhằm phục vụ cộng đồng dân sự 191
VI. Nhà nước và các coongj đồng tôn giáo 192
Mục 2. Nhận xét 194
I. Từ ngữ 195
II. Lịch sử 198
III. Giáo huấn xã hội của Giáo hội về chính trị 207
Bài 6. Cộng đồng quốc tế 227
Mục 1. Cộng đồng quốc tế 227
I Khía cạnh Thánh Kinh 227
II. Những quy luật nền tảng của cộng đồng quốc tế 229
III. Sự tổ chức cộng đồng quốc tế 232
IV. Sự hợp tác quốc tế nhắm đến sự phát triển 234
Mục 2. Nhận xét 237
I. Những nguyên tắc triết học 239
II. Những nguyên tắc luân lý 241
III. Những hình thức lịch sử 243
IV. Hợp tác để phát triển 247
V. Suy tư Kinh Thánh 249
Bài 7. Bảo vệ môi trường 255
Mục 1. Sách tóm lược giáo huấn xã hội 255
I. Khía cạnh Kinh Thánh 256
II. Con người và vạn vật 258
III. Cuộc khủng hoảng trong tương quan giữa con người với môi trường 260
IV. Trách nhiệm chung 262
Mục 2. Nhận xết 268
Nhập đề 268
I. Lịch sử 273
II. Những vấn đề luân lý 276
III. Những vấn đề tín lý 280
Bài 8. Bảo vệ hòa bình 291
Mục 1. Sách tóm lược giáo huấn xã hội 291
I. Khía cạnh Thánh Kinh 292
II. Hòa bình: Kết quả của công lý và bác ái 294
III. Sự thất bại của hòa bình: Chiến tranh 295
IV. Giáo hội góp phần vào hòa bình 301
Mục 2. Nhận xét 302
I. Chiến tranh 303
II. Hòa bình 308
 Bài 9: Mục vụ xã hội 323
Mục I. Giáo huấn xã hội và hoạt động Giáo hội 323
I. Hoạt động mục vụ trong lãnh vược xã hội 323
II. Giáo huấn các hội và việc dấn thân của các giáo dân 327
Mục II. Nhận xét 332
I. Mục vụ xã hội 332
II. Linh đạo giáo dân 334
III. Đức khôn ngoan 339
Kết luận: Để xây dựng một nền văn minh tình thương 347
Mục I. Tóm tắt 347
I. Giáo hội mang lại điều gì cho con người thời đại? 347
II. Tái khởi hành từ niềm tin vào Đức Kitô 348
III. Niềm hy vọng vững bền  349 
 IV. Xây dựng "văn minh tình thương" 350
Mục II. Nhận xét 351