Chút này làm tin
Tác giả: Gm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009866
Nhà xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU  5
HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO 15
1-   Cái nhìn huyền thoại về vũ trụ 16
2-   Hai trình thuật về sáng tạo 21
3-   Đối diện với quan niệm hiện đại 31
4-   Tình cờ hay huyền nhiệm? 43
5-   Trăm năm nào có gì đâu! 48
TIẾN HÓA VÀ NIỀM TIN  
1-   Triết học thiên nhiên cổ điển 55
2-   Thuyết tiến hóa  
3-   Vấn đề “darwinisme xã hội” 63
4-   Những cái nhìn khác nhau về tiến hóa  68
5-   Quan niệm của Công giáo 76
PHẨM GIÁ CỦA CON NGƯỜI 83
1-   Con người, một hữu thể đa phức 84
2-   Con người, hữu thể xã hội 86
3-   Con người, một nhân vị  89
4-   Đề cao phẩm giá của con người 95
5-   Câu chuyện Đường Tăng  100
6-   Con đường của Đức Kitô  104
CHẾT, GIỚI HẠN TẤT NHIÊN CỦA KIẾP NGƯỜI 111
1-   Chết, một hiện tượng sinh vật lý 112
2-   Ý nghĩa nhân bản của cái chết 115
3-   Những thái độ khác nhau trước cái chết 121
4-   Cảm nghĩ của con người hôm nay 124
5-   Quan điểm của Kitô giáo  128
CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH 135
1-    Câu chuyện “chiến tranh chính nghĩa”  137
2-    Tranh đấu cho hòa bình 144
3-    Cú sốc của toàn cầu hóa  150
4-    Chúa về phe nào? 157
THEO CHÚA HAY THEO AI? 167
1-    Làm Phật không dễ 168
2-    Câu chuyện “Pháp quan tôn giáo” 170
3-    Con đường cứu độ của Đức Kitô  175
4-    Mô hình cứu độ của Đại Pháp quan 179
5-    Sự tự do hào hùng của con cái Chúa 184
6-    Tự do và trách nhiệm 189
TÌM MỘT NIỀM TIN 193
1-   Những hình thức mê tín dị đoan mới 194
2-   Những thái độ huyền thoại mới  197
3-   Lựa chọn niềm tin  201
BẤT TRẮC VÀ BẤT NGỜ   
1-   Những ngộ nhận bi thảm 217
2-   Cựu Hoàng Bảo Đại gia nhập Công giáo 226
3-   Không thích của nào, trời trao của ấy  232
4-   Ba Mươi Năm Cho Một Giấc Mơ 237
5-   Và con tim đã vui trở lại 245
6-   Một chút gì làm tin! 251