Tổng luận học thuyết xã hội của Hội Thánh
Tác giả: Học viện Thần học Philip Rialdi
Ký hiệu tác giả: HVTH
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009750
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 578
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010019
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 578
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 14
Nhập đề 17
NỀN NHÂN BẢN TOÀN DIỆN TRONG TÌNH LIÊN ĐỚI 17
PHẦN I  
CHƯƠNG I: KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA DÀNH CHO NHÂN LỌAI 34
I. Hoạt động giải phóng của Thiên Chúa trong lịch sử Israel 34
II. Đức Giêsu Kitô chính là sự hoàn thành của kế hoạch tình yêu của Chúa Cha 41
III. Con người trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa 46
IV. Kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo Hội 58
CHƯƠNG II:  SMẠNG CỦA HỘI THÁNH VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI 69
I. Việc rao giảng Tin mừng và học thuyết xã hội 69
II. Bản chất học thuyết xã hội của Hội Thánh 81
III. Học thuyết xã hội của Hội Thánh trong thời đại chúng ta: Các ghi nhận lịch sử  98
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI VÀ CÁC QUYN CA CON NGƯỜI 121
I. Học thuyết xã hội và nguyên lý nhân vị 121
II. Nhân vị con người chính là "hình ảnh của Thiên Chúa" 121
III. Các khía cạnh đa dạng của con người 123
A. Tính thống nhất của con người 136
B. Con người mở ra cho thế giới một siêu việt tính và trong tư thế một nhân vị đọc nhất 139
C. Sự tự do của con người 142
D. Phẩm giá của mọi con người đều bình đẳng 147
E. Bản tính xã hội của con người 155
IV. Các quyền của con người 160
CHƯƠNG IV: CÁC NGUYÊN TẮC HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH 175
I. Ý nghĩa và tính thống nhất 175
II. Nguyên lý và công ích [Common Good] 175
III. Của cải không chỉ thuộc về cá nhân mà còn nhằm tới mục vụ toàn cầu 178
IV. Nguyên tắc bổ trợ  [Subsidiarity] 184
V. Sự tham gia 200
VI. Nguyên tắc liên đới 205
VII. Các giá trị căn bản của đời sống xã hội 209
VIII. Con đường tình yêu 216
PHẦN II 224
CHƯƠNG NĂM: GIA ĐÌNH, TẾ BÀO SỐNG ĐỘNG CỦA XÃ HỘI  230
I. Gia Đình, Xã hội đầu tiên 230
II. Hôn nhân, nền tảng của gia đình 230
III. Chủ thể tính xã hội của gia đình 236
IV. Gia đình là chủ thể tích cực tham gia vào đời sống xã hội  268
V.  Xã hội phải phục vụ gia đình 273
CHƯƠNG VI: LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 273
I. Những khía cạnh Thánh kinh 276
II. Gía trị tiên tri của thông điệp "Tân sự" [Rerrum Novarum]  285
III. Phẩm giá của lao động 288
IV. Quyền lao động 288
VI. Sự liên đới giữa những người lao động 302
VII. "Những điều mới mẻ" của thế giới lao động hiện nay 319
CHƯƠNG VII: ĐỜI SỐNG KINH TẾ 323
I. Các khía cạnh Thánh Kinh  334
II. Luân lý và kinh tế 334
III. Sánh kiến cá nhân và sáng kiến kinh doanh 340
IV. Các định chế kinh tế phục vụ con người 346
V. "Những điều mới mẻ" trong lãnh vực kinh tế. 355
CHƯƠNG VIIICỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ 367
I. Các khí cạnh Thánh Kinh 382
II. Nền tảng và mục tiêu của cộng đồng chính trị 382
III. Quyền hành chính trị 387
IV. Hệ thống dân chủ 397
V. Cộng đồng chính trị mục vụ chính trị 409
VI. Nhà nước và các cộng đồng tôn giáo 419
A. Tự do tôn giáo, một quyền căn bản của con người 422
B. Giáo Hội Công Giáo Và Cộng Đồng Chính Trị 422
CHƯƠNG IX: CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ 425
I. Các khía cạnh Thánh Kinh 429
II. Các quy tắc căn bản của cộng đồng quốc tế 429
III. Tổ chức cộng đồng quốc tế 433
IV. Sự cộng tác quốc tế để giúp phát triển 441
CHUƠNG X: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 448
I. Các khía cạnh Thánh Kinh 455
II. Con người và vũ trụ của các thụ tạo 455
III. Khủng hoảng trong quan hệ giữa con người và môi trường 458
IV. Một trách nhiệm chung 469
CHƯƠNG XI: CỔ VŨ HOÀ BÌNH 469
I. Các khía cạnh Kinh Thánh 488
II. Hòa bình: kết quả của công lý và bác ái 488
III. Chiến tranh: Một sự thất bại của hòa bình 491
IV.  Đóng góp của Giáo hội và hòa bình 495
PHẦN III 514
CHƯƠNG XIII: HỌC THUYẾT XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI 519
KẾT LUẬN 568
VÌ MỘT NÊN VĂN MINH TÌNH YÊU 568