Xã hội học công giáo
Tác giả: HĐGH. Công Lý và Hòa Bình
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Nguyễn Đăng Trúc
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005174
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
QUYỂN I: CÁC NGUỒN PHÁT SINH VÀ Ý NGHĨA HIỆN NAY  
Dẫn nhập 1
I. Quan điểm của một định chế có kinh nghiệm 3
1. Học thuyết xã hội công giáo là gì? 4
2. Một kinh nghiệm thu nhập dần hồi 7
3. Một tiến trình phát triển 8
II. Giáo hội và xã hội: ảnh hưởng hỗ tương 11
III. Tình huynh đệ phổ quát 12
1. Các tác giả Ki-tô giáo đầu tiên 14
2. Truyền bá một nền đâọ lý Ki-tô giáo 16
IV. Lần đầu tiên giáo huấn về xã hội được xếp thành hệ thống 18
1. Các dòng tu 18
2. Các bậc thầy 20
Xã hội mẫu mực 22
V. Giáo hội đối diện với cuộc cách mạng kỹ nghệ 23
VI. Một tư tưởng xã hội cho thời đại mới 25
VII. Các tổ chức xã hội công giáo 28
VIII. Khúc ngoặt của Thông điệp "Tân sự" 30
IX. Giáo huấn xã hội sau "Resrum Novarum" 33
X. Lao động, then chốt của vấn đề xã hội 37
XI. Bảo vệ hòa bình và liên đới trên thế giới 39
XII. Cần chuyên tâm suy xét 40
XIII. Vấn đề cốt lõi của công cuộc phát triển con người 42
XIV. Ý thức xã hội hiện diện trong mọi lĩnh vực 48
XV. Một ý niệm phong phú hơn về nhân quyền 53
XVI. Dấn thân vào các lĩnh vực xã hội 56
XVII. Một vai trào đặc loại trong lĩnh vực xã hội 59
XVIII. Những hình thức mới về hoạt động và giáo huấn 63
Kết luận 66
QUYỂN II: TÀI LIỆU CỦA GIÁO HỘI. GIẢI THÍCH Ý NGHĨA HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO  
Dẫn nhập 75
1. Leo XIII, Inscrustabili 83
2. Leo XIII, Diuternun 85
3. Leo XIII, Immortale 89
4. Leo XIII, Rerum Novarum 97
5. Pio XI, Ubi Arcano 111
6. Pio XI, Quadragesimo Anno 117
7. Pio XI, Divini Redemptoris 124
8. Pio XII, Summi Pontificatus 132
9. Pio XII, kỷ niệm 50 năm vủa "Rerum Novarum" 136
10. Pio XII, tương lai của văn minh Ki-tô giáo 140
11. Pio XII, diễn văn đọc trước các vị Hồng y 142
12. Gioan XXIII. Mater et Magistr 144
13. Gioan XXIII, Pacem in Teris 153
14. Các tài liệu công đồng Vaticano II 161
- Gaudium et Spes 162
- Inter Mirifica 185
- Unitatis Redintegratio 186
- Apostolicam Actuositatem 187
15. Phaolo VI, Populorum Progressio 189
16. Phaolo VI, Octogesima Adveniens 195
17. Gioan Phaolo II, Redemptor Hominis 205
18. Gioan Phaolo II, Laborem Exercens 208
"Từ Rerum Novarom đến Laborem Exercens" 218
20. Gioan Phaolo II, Sollicitudo Rei Socialis 221
Các ý kiến tổng kết và các đề nghị 229
Mục lục 238