Học thuyết xã hội Công giáo
Tác giả: Nguyễn Tri Sử
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006173
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006174
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006175
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006271
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 7
CHƯƠNG I: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO LÀ GÌ? 11
I. Học thuyết hay giáo huấn xã hội? 14
II. Sự gặp gỡ giữa Phúc Âm với những vấn đề của cuộc sống xã hội 16
những mẫu mực để phán đoán, và những hướng dẫn hành động 19
1. Nguyên tắc để suy tư 19
2. Tiêu chuẩn mẫu mực để phán đoán 21
3. Những hướng dẫn để hành động 23
4. Liên tục và biến đổi 25
5. Tính bắt buộc của học thuyết xã hội Công giáo 27
CHƯƠNG II: NỀN TẢNG CỦA HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO (HTXHCG) 33
I. Kinh tế xã hội cũng là vấn đề luân lý, và do đó thuộc phạm vi của Giáo Hội 36
II. Giáo Hội là mẹ hay thương và muốn cho mọi người hạnh phúc 39
III. Nền tảng Đức tin và Phúc Âm 39
IV. Một cách rao giảng và sống Phúc Âm 44
CHƯƠNG III: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HTXHCG TỪ LÊ-Ô XIII ĐẾN GIOAN PHAOLO II 47
I. Thông điệp Rerum Novarum của Đức Lêô XIII 49
1. Một trăm năm công bố thông điệp Tân Sự và 100 năm lịch sử HTXHCG 49
2. Bắt đầu là tình trạng xã hội lúc đó và một cơ duyên đặc biệt 51
3. Nhắc lại hoàn cảnh lịch sử và tóm tắt nội dung thông điệp 52
II. Từ thông điệp Rerum Novarum đến Công Đồng Vat II 54
1. Đức Giáo Hoàng Pio XI 54
2. Đức Giáo Hoàng Pio XII 58
3. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII 59
III. Công Đồng Vaticano II 63
1. CĐ Vat II: Một tiếng nói chung chính thức về các vấn đề xã hội 63
2. CĐ Vat II đã xác định những nguyên tắc và thiết định những cơ chế cho HTXHCG 64
IV. Từ CĐ Vat II đến Gioan Phaolo II 66
1. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo VI 66
2. ĐGH Gioan Phaolo II 70
CÔNG ÍCH, QUYỀN TƯ HỮU VÀ SỬ DỤNG CHUNG TÀI SẢN 87
I. Tôn trọng con người 90
II. Thực hiện công ích 92
1. Định nghĩa công ích 93
2. Công ích và nhà nước 94
3. Công ích và cộng đồng quốc tế 97
III. Quyền tư hữu và mục đích hưởng dùng chung của cải trên trên địa cầu 99
1. Vấn đề là nhu cầu và chiếm hữu để thỏa mãn nhu cầu 99
2. Quyền tư hữu phải được tôn trọng và bảo vệ 100
3. Mọi nguồn lợi trên địa cầu là để nhân loại dùng chung 102
4. Thông điệp Đệ Bách chu niên của ĐGH Gioan Phaolo II và quyền tư hữu 105
DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO 111
I. Nguyên tắc liên đới 113
1. Triết lý về liên đới 114
2. Liên đới giữa con người và giữa các quốc gia dân tộc 117
" đấu tranh giai cấp" 122
II. Nguyên tắc phụ túc 128
1. Giải thích và định nghĩa 129
2. Chỉ can thiệp khi công ích đòi hỏi 130
3. Giúp đỡ, bổ túc chứ không thay thế 132
4. Nguyên tắc phụ túc và kinh tế 133
5. Nguyên tắc phụ túc và chính trị 135
III. Tình thương đặc biệt giành cho người nghèo 136
1. Truyền thống của Giáo Hội 137
2. Tinh thần Phúc Âm chính là: Tinh thần yêu thương đặc biệt cho người nghèo kém 140
3. Chon lựa đặc biệt giành cho người nghèo là gì? 143
CHƯƠNG VI: CON NGƯỜI 151
I. Nhân sinh 154
II. Nhân phẩm 157
1. Trí khôn 158
2. Lương tâm 160
3. Tự do 161
III. Nhân quyền 163
IV. Nhân quần 170
V. Nhân bản 174
CHƯƠNG VII: TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ 177
I. Những lý do khiến người ta muốn tách rời tôn giáo và chính trị 180
II. Sự phân biệt tôn giáo với chính trị phải hiểu thế nào? 183
III. Giáo Hội Công Giáo và chính trị 186
IV. Giáo Hội đi sâu đến mức nào vào các vấn đề và giải phá chính trị? 189
V. Giáo sĩ và chính trị 191
VI. Giáo dân và chính trị 194
VII. Chính trị dựa trên tinh thần phục vụ con người và công ích 199
CHƯƠNG VIII. CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH 203
I. Giáo Hội đã dạy gì về chiến tranh? 208
1. Sự hình thành của học thuyết về chiến tranh chính đáng 208
2. Sự biến đổi của học thuyết về chiến tranh chính đáng 211
3. Các huấn dụ đi vào cụ thể 213
II. Giáo Hội đã dạy gì và đã làm gì để vận động và duy trì hòa bình thế giới? 221
1. Giáo Hội đã dạy gì về hòa bình 221
2. Công cuộc giáo dục vận động và duy trì hòa bình của Giáo Hội 226
CHƯƠNG IX: TU ĐỨC VÀ HÀNH ĐỘNG 235
I. Cần thiết đặt thành vấn đề 239
II. Những nguyên do đưa đến chia cách tai hại giữa đạo và đời 242
III. Cần có một sự thống hợp duy nhất trong cuộc sống của người Ki-tô hữu 243
IV. Người giáo dân cần được đào tạo để có một đời sống thống nhất, trưởng thành 248
1. Trước jeets là đời sống ân sủng và kết hợp với Chúa 249
2. Sống kết hợp với Chúa và tự thánh hóa trong cuộc đời 249
3. Thấu hiểu giáo lý và học thuyết xã hội của Giáo Hội 251
4. Cần rèn luyện để có những đức tính công dân và kiến thức chuyên môn kỹ thuật 252
V. Một phương châm hành động do tiên tri Mica đề nghị 252
1. Trước hết, hãy hành động cho công bình 254
2. Hãy yêu thương cho tha thiết 255
3. Khiêm nhường cùng tiến bước với Thiên Chúa của ngươi 256
VI. Một số mẫu đời sống hợp lý tưởng 257
CHÚ TẮT 261
THƯ MỤC CHỌN LỌC 265
MỤC MỤC 267