Đức Giêsu thành Nazareth
Phụ đề: Từ lúc vào Giêrusalem cho đến Phục Sinh
Nguyên tác: Jesus von Nazareth
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh, Phạm Hồng Lam
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000972
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002918
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006763
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Chương 1: Vào Giêrusalem và tẩy uế Đền Thờ 11
Chương 2: Diễn từ cánh chung của Đức Giêsu 39
Chương 3: Rửa chân 71
Chương 4: Lời nguyện Thượng Tế của Đức Giêsu 99
Chương 5: Bữa ăn tối cuối cùng 131
Chương 6: Giêtsêmani 181
Chương 7: Cuộc xử án Đức Giêsu 207
Chương 8: Đóng đinh và táng xác Đức Giêsu 247
Chương 9: Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết 293
Viễn ảnh Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và sẽ trở lại trong vinh quang 335
Sách tham khảo 354
Phụ lục của nhà xuất bản và của dịch giả 370
Bảng giải thích các từ 374