Cuộc thương khó của Đức Giêsu thành Nazareth
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016301
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016302
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016303
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC GIÊSU 7
I. Tiệc Vượt Qua 8
1. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là: Đức Giêsu có ăn lễ Vượt Qua hay không? 8
2. Diễn tiến một bữa tiệc Vượt Qua 13
2.1. Chén rượu thứ nhất: khai vị 13
2.2. Chén thứ hai: Mở đầu buổi tiệc 14
2.3. Chén thứ ba: Chén chúc tụng 15
2.4. Chén thứ tư: Chén kết thúc tiệc 15
3. Ông Giuđa Iscariốt có dự tiệc Thánh Thể đầu tiên hay không? 16
II. Giếtsêmani - bị bắt và hỏi cung 19
1. Ai bắt Đức Giêsu? 20
2. Giuđa tham tiền, nên đã nộp Đức Giêsu? 23
3. Cuộc xử án trong đêm 28
4. "Con Đấng Đáng Chúc Tụng" 34
5. "Vị thượng tế liền xé áo mình ra" 36
III. Cuộc xử án nơi dinh Philatô  38
Chúa Giêsu chịu đánh đòn 43
IV. Via Dolorosa - con đường thập giá 46
1. Người vác đỡ thập giá 46
2. Đức Giêsu chịu đóng đinh 50
3. Bảy lời Chúa trối trên thập giá 57
4. Đức Giêsu chết 59
4.1. "Sao Ngài bỏ rơi con" 59
4.2. Tại sao những kẻ gian phi bị đánh dập ống chân? 63
Ghi chú 66
PHẦN II: THẬP GIÁ CỦA ĐỨC KITÔ 85
I. Hình phạt thập giá 85
II. Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu 90
1. Đàng thập giá theo thánh Mátthêu 91
2. Đàng thập giá theo thánh Marcô 93
3. Đàng thập giá theo thánh Luca 95
4. Đàng thập giá theo thánh Gioan 97
III. Thần học về thập giá 98
1. Thập giá theo thánh Matthêu 99
2. Thập giá theo thánh Marcô 100
3. Thâp giáo theo thánh Luca 101
4. Thập giá theo thánh Gioan 102
5. Thập giá theo thánh Phaolô 104
IV. Dấu thánh giá 107
1. Dấu chữ TAV 107
2. Dấu thánh giá 110
3. Dấu thánh giá cho đến thế kỷ thứ VIII 112
4. Cách làm dấu thánh giá bên Đông phương 115
V. Đàng thánh giá 117
1. Thuở ban đầu 118
2. Các cha dòng Phanxicô 121
3. Công nhận của giáo quyền 129