Lịch sử triết học phương Tây
Phụ đề: Triết học phương Tây hiện đại
Tác giả: Đỗ Minh Hợp
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009402
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 719
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI 7
I. Những nhân tố quy định diện mạo của triết học Phương Tây hiện đại 12
II. Những đặc điểm cơ bản của triết học Phương Tây hiện đại 31
CHƯƠNG II: CÁC BẬC TIỀN BỐI CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI 38
I. Arcthur Schopenhauer (1788-1860) 38
II. Soren Kierkegaard (1813-1855) 52
III. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 65
CHƯƠNG III: TRIẾT HỌC CUỘC SỐNG 75
I. Khái niệm 75
II. Các đại diện tiêu biểu 79
CHƯƠNG IV: TRIẾT HỌC PHÂN TÂM HỌC 131
I. Khái niệm 131
II. Các đại diện tiêu biểu 132
III. Phân tâm học và triết học 162
CHƯƠNG V: TRIẾT HỌC THỰC DỤNG 166
I. Khái niệm 166
II. Một số đại diện tiêu biểu 176
CHƯƠNG VI: CHỦ NGHĨA THỰC CHỨNG 205
I. Khái niệm 205
II. Các đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa thực chứng thứ nhất 208
III. Chủ nghĩa phên phán kinh nghiệm, chủ nghĩa thực chứng thứ hai 239
IV. Triết học phân tích, chủ nghĩa thực chứng thứ ba 261
CHƯƠNG VII: HIỆN TƯỢNG HỌC HUSSERL 333
I. Khái niệm 333
II. Edmund Husserl 315
CHƯƠNG VIII: TRIẾT HỌC HIỆN SINH 453
I. Khái niệm 453
II. Một số đại diện tiêu biểu 484
Tài liệu tham khảo 697