Lịch sử triết học phương Tây
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008517
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 23
Số trang: 475
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009507
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 23
Số trang: 475
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
CHƯƠNG I: TRIẾT HỌC HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI 7
I. Hoàn cảnh ra đời và sự phát triên của triết học Hy Lạp và La Mã cổ đại 7
II. Những đặc điểm cơ bản của triết học Hy Lạp và La Mã cổ đại 13
III. Những trường phái và triết gia tiêu biểu 15
CHƯƠNG II: TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ TRUNG CỔ 147
I. Điều kiện hình thành và một số đặc điểm của triết học Tây Âu thời kỳ Trung Cổ 147
II. Những khuynh hướng triết học tiểu biểu 154
CHƯƠNG III: TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ PHỤC HƯNG VÀ CẬN ĐẠI 208
A. Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng (thế kỷ XV - thế kỷ XVI) 208
I. Đặc điểm kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa 208
II. Những triết gia tiêu biểu 211
B. Triết học Tây Âu thời kỳ cận đại (thế kỷ XVII - thế kỷ XVIII) 227
I. Tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội và khoa học 227
II. Đặc điểm của triết học Tây Âu thời kỳ cận đại 229
III. Một số triết gia tiêu biểu 232
CHƯƠNG IV: TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC 356
I. Hoàn cảnh kinh tế chính trị - xã hội, khoa học và một số đặc điểm cơ bản của triết học cổ điển Đức 356
II. Một số triết gia tiêu biểu 360
Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh 449
Tài liệu tham khảo 471