Lịch sử triết học Tây phương
Tác giả: Lm. Nguyễn Trọng Viễn, OP
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000683
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000685
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007579
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỞ ĐẦU: [1] THỜI PHỤC HƯNG 1
2. Nicolas de Cuse 17
3. Thomas More 20
PHẦN I: [4] TRIẾT HỌC CẬN ĐẠI 23
Chương I: Những người đặt nền  
5. Bacon 30
6. Descartes 34
7. Những trường phái triết học sau Descartes 54
8. Pascal 56
Chương II: Chủ nghĩa duy lý  
9. Baruch de Spinoza (1632-1677) 71
10. Nicolas de Malébranche (1638-1715) 81
11. G.W. Leibniz (1646-1754) 87
12. Christian Wolf (1632-1754) 95
13. * Thế nào là chủ nghĩa duy lý? 102
Chương III: Chủ nghĩa duy nghiệm  
14. Thomas Hobbes 104
15. John Locke (1632-1724) 112
16. * Thế nào là chủ nghĩa duy nghiệm? 117
PHẦN II  
CHƯƠNG IV: [17] THẾ KỶ ÁNH SÁNG 118
* Triết học Pháp thế kỷ XVIII 126
18. Montesquieu (1689-1755) 126 
19. Voltaire (1694-1778) 129
20. Condillac (1714-1780) 133
21. Diderot (1713-1784) 136
22. J.J Rousseau (1712-1778) 140
Chương V: Triết học Anh thế kỷ XVIII  
23. George Berkeley (1685-1753) 147
24. David Hume (1711-1776) 156
PHẦN III  
Chương VI: Khunh hướng duy tâm đức 164
25. Emmanuel Kant (1724-1804) 165
26. Fichte (1762-1814) 194
27. F.W.J. Schelling (1775-1854) 203
28. G.W.F. Hégel (1770-1813) 207
PHẦN IV  
Chương VII: Thế kỷ XIX, những hệ thống triết học về lịch sử  
29. Auguste Comte (1798-1857) và thuyết thực chứng 220
30. Tổng kết 239
Mục lục 239