Lịch sử triết học Tây phương
Phụ đề: Thời thượng cổ
Tác giả: Lm. Nguyễn Trọng Viễn, OP
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006573
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006574
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006575
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006576
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006577
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006578
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Đại cương về thời kỳ triết học Thượng Cổ 1
PHẦN I  
Bài 2: Triết học trước Socrate 15
CHƯƠNG I: KHUYNH HƯỚNG VŨ TRỤ LUẬN  
Bài 3: Nhóm Ionie 18
Bài 4: Thales de Milet 22
Bài 5: Anaximandre de Milet 27
Bài 6: Anaximene de Milet 31
Bài 7: Héraclite d’ Éphèse 36
CHƯƠNG II: NHÓM NAM Ý  
Bài 8: Hoàn cảnh nẩy sinh nền triết học Nam Ý 49
Bài 9: Trường phái Pythagore 54
CHƯƠNG III: TRƯỜNG PHÁI ÉLÉE  
Bài 10: Xénophane de Conlophon 64
Bài 11: Parmé nide d Élée 68
Bài 12: Zénon d’ Élée 79
Bài 13: Mélissos de Samos 87
CHƯƠNG IV: KHUYNH HƯỚNG DUNG HÒA 90
Đề cao tinh thần  
Bài 14: Empédocle d’ Agrigente 91
Bài 15: Anaxagore de Clazomene 99
Thuyết nguyên tử  
Bài 16: Leucippe d’ Clazomene 103
Bài 17: Dé mocrite d’ Dbdere 107
CHƯƠNG V: KHUYNH HƯỚNG "NHÂN SINH"  
Bài 18: Athènes thời Ngụy Biện Gia và Socrate 113
Trường phái Ngụy Biện  
Bài 19: Protagoras d’ Abdère 122
Bài 20: Gorgia de Le’ontini 132
PHẦN II: THỜI HOÀNG KIM  
Bài 21: Nét chung về thời Hoàng Kim 138
Bài 22: Socrate 141
Bài 23: Platon 174
Bài 25: Những triết gia Socrate nhỏ 225
PHẦN III: THỜI KỲ SUY THOÁI  
Bài 26: Triết học Hy Lạp sau Socrate 230
CHƯƠNG VI: CHUYỂN TIẾP LUÂN LÝ  
Bài 27: Học thuyết hoài nghi 234
Bài 28: Học thuyết khoái lạc 240
Bài 29: Học thuyết khắc kỷ 252
CHƯƠNG VII: CHUYỂN TIẾP THẦN BÍ  
Bài 30: Chuyển tiếp thần bí 274
Bài 31: Plutarque de Chéronnée 277
Bài 32: Philon d’ Alexandrie 280
Bài 33: Plotin 287
Mục lục 304
Sách tham khảo 306