Triết sử Tây phương
Tác giả: Lm. Đa Minh Phạm Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007548
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 141
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007601
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 141
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007602
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 141
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Dẫn nhập

PHẦN 1: THỜI CỔ ĐẠI TRIẾT LÝ HY LẠP 5
Socrates 8
Platon 15
Aristote 20
Plotin 27
PHẦN 2: TRIẾT HỌC THỜI CÁC GIÁO PHỤ VÀ TRUNG CỔ 33
Triết học thời giáo phụ : thánh Augusino 34
Triết học kinh viện 43
CHƯƠNG I: CÁC NHÀ TIÊN PHONG, CÁC TRIẾT GIA Ả RẬP VÀ THÁNH ANSELMO 44
CHƯƠNG II: CÁC BẬC THẦY KiỆT XuẤT CỦA KINH ViỆN 46
PHẦN 3: TRIẾT SỬ THỜI CẬN ĐẠI 52
CHƯƠNG I: RENÉ DESCARTES 54
CHƯƠNG II: TRIẾT HỌC CỦA KANT 63
CHƯƠNG III: CHỦ THUYẾT DUY TÂM  76
CHƯƠNG IV: THUYẾT DUY NGHIỆM CỦA AUGUSTE COMTE 80
CHƯƠNG V: KARL MARX 84
PHẦN 4: TRIẾT HỌC HiỆN ĐẠI 94
Triết học về sự sống của Henri Bergson 96
Hussert 100
Triết học hiện sinh 105
Soren Kierkegaard 105
Gabriel Marcel 109
Kark Jaspers 116
Các triết gia hiện sinh vô thần 124
Jean, Paul Sartre 125
Martin Heidegger 134
Mục lục 104